Денят

Търсят се 250 души за доброволния резерв на НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново и военно формирование 22160, гр. Плевен

Със заповед на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва:

В НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново  – 150 длъжности.

Във военно формирование 22160, гр. Плевен – 100 длъжности.

Срочната служба ще започне на 07.09.2023 г.
Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания: (чл. 59б. от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България)

да имат завършено най-малко основно образование;

да са годни за служба в доброволния резерв;

да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

да нямат друго гражданство;

да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документи – 28.04.2023 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 – офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 – офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 – военно окръжие II степен – Велико Търново.