Съд

Търновският Апелативен съд отбелязва 20 години от своето възстановяване

На 4 юни 2018 г. (понеделник) от 10.30 часа в сградата на музей „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново ще се проведе тържествено събрание по повод 20-годишнината от възстановяването на Апелативен съд – Велико Търново и 140-годишнината от неговото създаване.

Сред гостите на тържественото събитие ще бъдат представители на Мининстерството на правосъдието, Върховният административен съд, Върховният касационен съд, Прокуратурата на Република България, Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, Съюзът на юристите в България, Великотърновската адвокатска колегия, председателите на апелативните съдилища в България, председателите на окръжните и районните съдилища в апелативен район Велико Търново, бивши и настоящи съдии от Апелативен съд – Велико Търново, съдебни служители и др.

Апелативен съд – Велико Търново е създаден с Временните правила за устройство на съдебната власт в България, утвърдени на 24.08.1878 г. от княз Александър Дондуков – Корсаков и съдържащи основните начала на съдебната организация в България. За негов пръв председател е определен Никола Михайловски. В края на 1879 г. съдът временно е закрит и възстановен през 1881 г. Дейността му е прекратена окончателно през 1895 г., когато е редуциран броят на апелативните съдилища в страната, а делата му са прехвърлени в Апелативен съд – Русе. Със специален закон, приет на 21.11.1947 година са закрити всички апелативни съдилища в България, като с приетата на 4 декември 1947 г. Конституция на Народна Република България е приета изцяло нова съдебна организация по съветски модел, в която съдебното производство става двуинстанционно.

С приемането на Конституцият на Република България на 12.07.1991 г. е възстановен принципът на триинстанционното правораздване, като се предвижда възстанояването на апелативните съдилища.

С решение на Висшия съдебен съвет от 22 декември 1997 г. е определен броят на апелативните съдилища и техните седалища – в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

С решение на Висшия съдебен съвет от 21 януари 1998 г. е конституиран Апелативен съд – Велико Търново и е определен неговият съдебен район. През март същата година за негов пръв председател е определен съдия Здравко Трифонов (до този момент председател на Окръжен съд – Велико Търново), а през м.май са назначени първите съдии в състава на новия съд. (Здравко Трифонов, Анета Григорова, Виолета Млеканова, Златка Петкова, Лидия Чобанова, Йорданка Неделчева и Румян Жеков). На 4 юни 1998 г. в Апелативен съд – Велико Търново се провеждат първите съдебни заседания по дела.

Към днешна дата в Апелативен съд – Велико Търново правораздават 17 съдии (по щат), които разглеждат по над 1500 граждански, наказателни и търговски дела годишно, подпомагани от съдебна администрация от 25 съдебни служители.