Образование

Три детски градини са закрити за година във Великотърновска област

6 745 деца са записани през учебната 2016/2017 година в детските градини във Великотърновска област. Това сочат данните на Бюро „Статистимески изследвания” в Старата столица. Регистрирано е намаление от 4.2% в сравнение с предходната учебна година.

През 2016 г. 1 905 ученици са завършили основно образование, а 1 546 ученици – средно образование.

Завършилите висше образование през 2016 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 7 692 души, което е с 5.1% по-малко спрямо предходната година.

Към 01.12.2016 г. в област Велико Търново функционират 75 самостоятелни детски градини с директор, като 41 от тях се намират в градовете и 34 – в селата. В сравнение с предходната учебна година те са с 3 по-малко. Най-много детски градини има в общините Велико Търново – 21 и Горна Оряховица – 12.

Местата в детските градини намаляват от 9 110 за учебната 2012/2013 година, до 8 948 за 2016/2017 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2016/2017 година е 6 745, което е с 579 деца, или със 7.9% по-малко от броя им през учебната 2012/2013 година и с 4.2% по-малко в сравнение с предходната година. Средният брой деца в една детска градина за областта е 90, като за градовете е значително по-голям (129), отколкото за селата (43). Една група се формира средно от 24 деца, съответно – 26 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 606, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 19 души. Детските учители са 563, или 92.9% от педагогическия персонал.

Към 01.10.2016 г. учебни занятия се водят в 71 общообразователни и 2 специални училища, от които  6 начални, 46 основни, 4 профилирани гимназии и 17 средни училища. В сравнение с предходната учебна година общообразователните и специални училища в област Велико Търново са с две по-малко.

През учебната 2016/2017 година броят на учениците във всички видове общообразователни и специални училища е 18 543. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 1.3%.

През 2016 г. основно образование в общообразователните и специални училища са завършили 1 537  ученици, а средно образование – 754 ученици.

Преподавателският персонал (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2016/2017 година са 1 792, или с 23.2% повече в сравнение с предходната учебна година. В състава на преподавателския персонал преобладават жените – 84. 4%.

Професионалното образование и обучение в област Велико Търново през учебната 2016/2017 година се осъществява в 16 професионални гимназии, 1 спортно училище и 2  професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е  5 349 и в сравнение с предходната година намалява само с 48  (1%).

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 3 874, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация – 1 055, в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 84 и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са 336.

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища в областта (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) са общо 392, като от тях 84.4% работят в професионалните гимназии за придобиване на трета степен професионална квалификация. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 28.3%.

През 2016 г. в професионалните училища 368 ученици са завършили основно образование и 792 са завършили средно образование.

В област Велико Търново функционират три висши училища. Общият брой на студентите в тях през учебната 2016/2017 година, включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 22 205, което е с 2 255, или с 9.2% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

През учебната 2016/2017 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” в университетите се обучават 21 683 студенти, които са със 2 316, или с 9.7% по-малко в сравнение с учебната 2015/2016 година.

Преподавателите във висшите училища в областта намаляват с 0.9% спрямо предходната година и техният брой достига до 1 234 през 2016/2017 учебна година, като на основна работа са 87.6% от тях.

Докторантите в областта към 31.12.2016 г. са 522 и се увеличават с 13.2% спрямо края на 2015 година. Новоприетите докторанти през 2016 г. са 168, от които 7 са чужди граждани. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“ в областта през 2016 г. са получили 100 души.