Здравеопазване

Три болници във Великотърновска област ще получат апаратура по процедура „Мерки за справяне с пандемията“

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново, СБПФЗ „Д-р Трейман“ – Велико Търново и МБАЛ „Д-р Иван Рилски“ – Горна Оряховица са сред 131 болнични заведения в страната, които ще получат медицинска апаратура по ОП „Региони в растеж“. За целта Министерството на здравеопазването подготвя проектно предложение по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”.

Основната цел на процедурата е да осигури подкрепа за здравната система в България за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги. Реализацията на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване.

За определяне на лечебните заведения за болнична помощ са разработени  критерии за включване. Предвид са взети следните параметри: провеждано лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца; наличие на инфекциозна клиника/отделение в структурата на лечебното заведение; изпълнение на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения; изпълнение на критериите за субсидиране на лечебни заведения за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето и отговарящи на критериите за субсидиране.

В резултат от извършените анализи и прилагане на посочените критерии са определени 131 лечебни заведения за болнична помощ, разпределени в три инвестиционни групи по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура.