Икономика

Три акта съставиха експертите на РИОСВ – Велико Търново през октомври

През октомври 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 129 проверки на 119 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 94 са планирани проверки и 35 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.

През периода са съставени три акта. Първият акт е за неводене на отчетност по отпадъците. Вторият акт е на дружество за това, че не поддържа в техническа и експлоатационна изправност и не осигурява непрекъсната нормална експлоатация на пречиствателната станция, което е нарушение на Закона за водите. По този начин е допуснато заустване на непречистени отпадъчни води в р. Дряновска от дейността на производствената площадка. Третият акт е на земеделска кооперация за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие – за разораване и засаждане със земеделска култура в поземлен имот в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов, представляващо фактическа промяна на начина на трайно ползване – от пасище в обработваема земя, в нарушение на забраната, въведена със заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000233 „Студена река“.

През отчетния период не са издавани наказателни постановления. Сключено е едно споразумение по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 1400 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4490,32 лв. От получените суми 3592,26 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново (1 600 лв.), Община Свищов  (1600 лв.) и Община Лясковец (307,84 лв.).