Икономика

ТД на НАП Велико Търново събра 11,5 млн. лева просрочени задължения от получатели на обществен ресурс

С цел повишаване на събираемостта на публичните задължения на лица – изпълнители по договори възложени от разпоредители с бюджетни средства и по проекти по оперативни програми от Европейски фондове, Националната агенция за приходите получава обмен на информация чрез автоматизирана информационна система „РМС Плащания“ за предстоящи плащания.

По предприетите изпълнителни действия са събрани близо 11,5 млн. лв. от публичните изпълнители в ТД на НАП Велико Търново за първите седем месеца на годината. Почти 6 млн. лв. от задълженията са внесени след наложен запор, а малко над 5 млн. лв. са платени доброволно.

Системата изисква преди всяко плащане от държавен или общински орган към изпълнител на обществена поръчка или друг получател на обществени ресурси, да се провери дали дружеството има неплатени данъци, осигуровки или други публични задължения. Ако бъдат установени такива, публичните изпълнители на НАП могат да използват цялата или част от сумата на обществения ресурс, за да бъдат погасени дълговете на задължените лица към бюджета.

При уведомяване на приходната администрация и в случаи на непогасени публични задължения, Агенцията налага своевременно обезпечителни мерки, с приоритет върху вземанията по съответните сключени договори.