Икономика

С 5,6 на сто са нараснали разходите за дълготрайни материални активи през 2017-а

През 2017 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Велико Търново са 380.8 млн. лв. и в сравнение с предходната 2016 година нарастват с 5.6%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 118.8 млн. лв., и в сектора на услугите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ – 104.4 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 58.6% от общия обем разходи за ДМА в областта.

През 2017 г. няма промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Най-голям относителен дял от общия обем инвестиции в ДМА имат разходите за машини, производствено оборудване и апаратура – 31.1% и за сгради, строителни съоръжения и конструкции – 27.4%.

В сравнение с предходната година относителният дял на вложените средства за закупуване на транспортни средства нарастват с 2.8 процентни пункта, а за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 0.9 пункта. Същевременно направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намаляват с 1.8 процентни пункта, тези за  земя – с 1.6 пункта и за други разходи – с 0.3 пункта.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Велико Търново – 172.0 млн. лв. или 45.2% от общите разходи за областта. Следват общините Свищов и Горна Оряховица, съответно с 17.8 и 14.5%.

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.

В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.