Здравеопазване

   С 3140 души е намаляло населението на област Велико Търново през 2019-а

232 568 души е общият брой на населението в област Велико Търново по последни официални данни на НСИ към 31.12.2019 и представлява 3.35% от общото население на страната. Спрямо 2018 г. населението е намаляло с 1.3 % или с 3140 души.

Област Велико Търново включва 10 общини с 336 населени места, като голяма част от тях (148 населени места) са разположени разпокъсано в планинския район в общините Велико Търново, Елена и Златарица при сравнително малко на брой население. В края на 2019 г. в градовете живеят 164 538 души или 70.7 % от цялото население. За страната този процент 73.7 %. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. В общия брой на населението в областта жените са по-голямата част – 120 167 (51.7%).