Съд

С 10% повече дела е разгледал през 2021 г. Апелативен съд – Велико Търново спрямо предходната година

Общо 1617 дела е разгледал Апелативен съд – Велико Търново през 2021 година, по които са проведени 874 съдебни заседания, решени са 13 86 дела, като с акт по същество съдиите са се произнесли по 1276 дела и са прекратили 110 дела. Това сочат данните от изготвения годишен отчет- анализ на Апелативен съд – Велико Търново за изминалата година. 81% от всички дела са били решени в тримесечен срок. В края на годината са останали несвършени 231 дела, които съставляват едва 14,29% от всички дела за разглеждане. Броят на несвършените дела е чувствително понижен спрямо предходните две години в които те са били съответно 285 и 237 броя. Към края на отчетния период едва 9 бройки за съдии (в това число председателят на съда) от 17 утвърдени като щатна численост са били заети, т.е. съдът е работил с почти 1/2 незает щат за съдии. Причината за това са неприключилите конкурси, провеждани от Висшия съдебен съвет за повишаване в длъжност, като четири от свободните щатни бройки в Гражданското и търговското отделение и три от тези в Наказателното отделение са включени в тези два конкурса. Както през предходните години, така и през 2021 г. са предприети от страна на ръководството действия за командироване на съдии от окръжните съдилища, като през годината три бройки в Наказателното отделение и три в Гражданското и търговското отделение са били заети от командировани съдии от окръжните съдилища във Велико Търново, Габрово и Плевен. Действителната натовареност на съда през 2021 г. се е увеличила чувствително спрямо предходната година, като тя е била 9.24 дела стояли за разглеждане на месец за съдия при 8.64 през 2020 г., като по отношение на свършените дела натовареността е съответно 7.92 през 2021 г. и 6.96 за 2020 г. Тенденцията за увеличение се дължи както на повишения брой постъпващи и решени дела, както и поради намаления съдийски състав. Предвид тези данни, Така Апелативен съд – Велико Търново вече шест поредни години е втори по натовареност сред петте апелативни съдилища в страната. След като през 2020 г. се отчиташе тенденция на устойчиво намаляване на новопостъпилите за разглеждане дела, през изминалата година този брой отново се е повишил и през годината са постъпили 1332 дела – със 100 повече спрямо предходната година, като е достигната приблизително същата стойност, както в годината преди началото на пандемията от Ковид-19. Това намаление на постъпващите дела през 2020 г. и увеличение през 2021 г. касае основно гражданските и търговските дела, докато броят на постъпващите наказателни дела през последните три години се запазва почти без промяна. Най-голямо увеличение като брой новопостъпили дела се наблюдава при въззивните частни граждански и търговски дела – със 70 повече спрямо преходната година. По отношение на гражданските дела най-голям ръст има при делата за заплащане на обезщетение за неизпълнение на договорни задължения по ЗЗД, а при търговските – в броя на делата, свързани с производства по несъстоятелност и тези по Кодекса на застраховането (най-вече за обезщетения на вреди, причинени при ПТП). Броят на новопостъпилите наказателни дела остава без сериозна промяна по отношение на преходната година – 417 през 2021 г. при 411 през 2020 г., като при наказателните дела от общ характер той е бил 91 при 82 през предходната година и 101 през 2019 г. По отношение на тенденциите при отделните видове наказателни дела от общ характер, най-сериозно спрямо предходната година е изменението по отношение новопостъпилите дела по Глава II от НК – „Престъпления срещу личността“ – макар като общ брой да не се отчита значително изменение (28 новопостъпили при 25 през предходната година), то изключително голям е спадът на новопостъпилите дела по чл. 115-116 от НК („Убийство“) – общо 8 броя, при 14 броя през 2020 г. и 19 броя през 2019 г. За сметка на това значително са се увеличили спрямо предходната година делата по чл. 123-124 от НК („Причиняване на смърт по непредпазливост“) – общо 13 броя, при едва 5 през 2020 г. и 11 през 2019 г. Двойно по-голям спрямо преходната година е броят на новопостъпилите дела по Глава VI от НК – „Престъпления против стопанството“ – общо 13 броя при 6 броя през 2020 г. (През 2019 г. броят им е бил 11, така че не може да се изведе някакъв извод за трайна тенденция по отношение този тип престъпност). Двойно е нараснало и постъплението на делата по Глава VII от НК – „Престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации“. По отношение делата по останалите видове престъпност не се отчитат някакви значими изменения спрямо отчетеното през предходните години. Характерната тенденция към връщане от стойностите през 2019 г. при много от видовете дела може да се обясни с постепенното нормализиране на обстановката в страната след пиковете на епидемията и прилагането на противоепидемичните мерки. По отношение на качеството на постановените актове по граждански и търговски дела, се отчитат много добри резултати от касационната проверка, като се вземат предвид и предходните отчетни периоди. От общо 177 върнати от ВКС граждански и търговски дела през годината, 145 решения на Апелативен съд – Велико Търново са потвърдени изцяло и недопуснати до касация от върховната инстанция, като този брой съставлява 81,92 спрямо общия. През 2020 г. той е бил 86,89% ( 84,02% през 2019 г. и 78,67% през 2018 г.), така че може да се направи извода, че продължава тенденцията за трайно високо качество на качеството на работа на гражданското и търговско отделение. Значително подобрение се отчита по отношение на резултатите от касационната проверка по наказателни дела. От общо 48 върнати от върховната инстанция дела, в 35 съдебният акт на въззивния съд е потвърден изцяло, което съставлява 73% при 62% през 2020 г. и 60% през 2019 г. Само три съдебни акта по наказателни дела на Апелативен съд – Велико Търново са били отменени от ВКС, което съставлява едва 6% от всички върнати дела. При 19% отменени актове през 2020 г. и 26% през 2019 г. е налице много сериозно намаление на този брой, което е важен показател за повишаващото се качество на работа на наказателното отделение на съда. От направения анализ на данните за отчетния период може да се направи заключението, че като цяло Апелативен съд – Велико Търново е подобрил значително своята работа – годината е приключена с малък брой несвършени дела, трайно висок е процентът на делата, свършени в тримесечния инструктивен срок, много добри са резултатите от касационната проверка. Независимо от продължаващата вече няколко години работа с практически наполовина намален щат при съдиите, както и всички ограничения, наложени от противоепидемичните мерки през 2020 и 2021 г, колективът на Апелативен съд – Велико Търново не само не е допуснал компромиси с предоставянето на бързо и качествено правораздаване, но дори отчита подобрение по отношение на някои показатели.