Община Социални дейности

С топъл обяд ще подпомагат 200 социалнослаби великотърновци през цялата година

От 3 януари стартира реализацията на Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново”. В продължение на цялата година всеки работен ден над 200 лица в неравностойно положение ще получават приготвена храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и най-малко веднъж седмично десерт. Подпомагането е напълно безплатно за потребителите.

Социалната услуга се реализира, след като на 29 декември миналата година Община Велико Търново  и Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 подписаха договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Средствата са размер на над 505 хиляди лева, а 100% от сумата е осигурена от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Плюс.

Потребители по проекта, могат да бъдат лица, попадащи в някоя от следните целеви групи:

Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД06-53 от 17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

Скитащи и бездомни лица;

Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Хората, които желаят да бъдат включени като потребители по проекта, могат да подадат заявление-декларация /по образец/ в офиса на Домашен социален патронаж на адрес: Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18 /от южната страна на Спортен комплекс „Ивайло“/. Заявлението се подава от кандидатите лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице.

Допълнителна информация, разяснения и образци на документи за кандидатстване могат да бъдат получени от офиса на Домашния социален патронаж или на следните телефони: 0888 43 36 65; 06117 20 53; 062 619 220.