Икономика

С половин милион за проект, национален фонд насърчава иновациите

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия администрира цялостната дейност на Националния иновационен фонд. Това обясни във Велико Търново експертът от Агенцията Йоана Ценова.

Самият фонд е на практика финансов инструмент в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността. Създаден е с решение на Министерски съвет още през 2004 г. Със същия документ е приета Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация. Съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация, Фондът е един от инструментите за реализирането й. Основната му цел е да насърчи научно-изследователската и развойната дейност на предприятията, като стимулира сътрудничеството между бизнеса и науката. Преките цели на Фонда са да се увеличи обемът на производството, да се повиши качеството на произвежданите стоки, услуги и процеси , да се увеличат инвестициите в ефективните предприятия, както и да се намали количеството на използваните ресурси. Фондът насърчава иновации, под формата на продукти, технологии и услуги.

Но какво е иновация?

Това е нов продукт, технология или услуга, или значително подобрен такъв, който би създал пазарни предимства и би повишил конкурентоспособността на предприятията, поясни Ценова. Важно е да се отбележи, че фондът насърчава разработването на иновации, като финансира самите иновации, които не стигат до пазара.

Какви проекти са допустими за финансиране?

Научно-изследователски развойни проекти, съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги, или върху значително усъвършенствани такива. С помощи за научно-изследователски проекти се финансират дейности или задачи от научно-изследователския проект, които попадат в една от следните категории: Индустриално-научни изследвания или Експериментално развитие. Продължителността на всеки един проект е 18 месеца, минималната продължителност на един етап от него може да бъде 3, а максималната – 12 месеца. В рамките на Иновационната стратегия за интелигента специализация на страната са идентифицирани четири тематични области и направления към тях, а именно – Информатика и ИКТ, Мехатроника и чисти технологии, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии, креативни и рекреативни индустрии. На интернет страницата на Агенцията е поместена повече информация относно направленията към всяка една от тематичните области.

Какво НЕ финансира Фондът?

Не се допускат проекти за цялостно развитие, което достига до готов пазарен продукт или услуга. Проекти, които съдържат класифицирана информация, проекти, за които помощта няма стимулиращ ефект, предприятия, срещу които съществува неизпълнено разпореждане за възстановяване, в следствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ е определена за неправомерна, както и помощи за предприятие вав затруднено положение. Не се финансират дейности, свързани с износа за трети страни или други държави-членки, а именно такива, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането или функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа, допълни Ценова. Не се плаща за проекти в частта на разходите, които вече са били финансирани с публични средства или ресурси на ЕС или държава-членка. Самите проекти не се отхвърлят. Финансират се само тези дейности, които не са били вече финансирани.

Не се финансират още проекти, с които се заявява предоставяне на помощ в сектор Рибарство и аквакултури, както и такива за преработка и продажба на селскостопански продукти, когато размерът на помощта е определен въз основа цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители, или се предлагат на пазара от съответните предприятия. Също и такива за преработка и продажба на селскостопански продукти, когато помощта е обвързана с частично или цялостно задължение да се прехвърли на първичния производител, както и за улесняване закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, с решение на съвета на ЕС.

Кои са допустимите кандидати?

Регистрирани в България търговци, по смисъла на търговския закон или еквивалентно лице, по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕС.

Кой може да бъде партньор?

– може да бъде предприятие, може да е организация за научни изследвания и разпространение на знания, която има статут на юридическо лице. При проекти с участието на партньори, едно от предприятията е координатор. То има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава цялата конкурсна документация за проекта, както за него, така и за партньора. Това предприятие е задължено, при поискване на документи или разяснения от страна на Изпълнителната агенция, да предостави цялата необходима документация, както за него, така и за неговия партньор. При съвместни проекти между предприятия е допустимо участието само на едно стартиращо предприятие.

Кои са допустимите разходи?

Такива за възнаграждения, амортизация на инструменти и оборудване, за материали и консумативи, за външни услуги, както и такива за командировки в чужбина. Разходите за възнаграждения –  допустимия дял за разходи за персонал може да бъде до 70% от общата стойност на бюджетните разходи при всеки един от участниците. Делът на разходи за персонал, в бюджета на партньор, който е организация за научни изследвания и разпространение на знания, може да достигне до 90%, в случай че е спазено общото правило –  общата стойност на бюджета, допустими разходи за възнаграждения, да не надвишава 70%. Има основен и спомагателен персонал. Основният включва ръководителите на проект и на фази, изследователи и технически персонал. За всяка една от тези длъжности се определя работните дни, името, длъжността, както и дневната ставка. Ръководителите получават 160 лв. дневна ставка, хабилитираните изследователи (доцент, професор) – 140 лв., а нехабилитираните (главни асистенти, асистенти и магистри) – 120 лв. Техническият персонал получава дневна ставка в размер на 70 лв. Спомагателният персонал са юристите и счетоводителите. Това са хора, които не извършват основни дейности по проекта. Разходите за тях се планират като обща сума по отделно – в Индустриално-научни изследвания и Експериментално развитие. Максималната стойност за тях може бъде до 25%, спрямо разходите. Разходите за инструменти и оборудване – в тях се включват само такива, които са за амортизационни изчисления, закупени нови инструменти, оборудване и дълготрайни нематериални активи, в рамките на проекта. Максимално допустимият дял на планираните разходи може да бъде в размер до 50%. В разходите за материали и консумативи също могат да се планират единствено разходи за нови и неупотребявани материали и консумативи, предназначени единствено за целите на проекта и заложени в неговия бюджет. Разходи за вода и електроенергия и топлинна такава са допустими само за проекти, за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите разходи за материали и консумативи. Разходите за външни услуги могат да бъдат в размер до 10%, като такива са допустими само за научни изследвания. Разходите за задгранични командировки са допустими само в случай, че е налично участието на партньор, който е регистриран в друга държава-членка на ЕС. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по Националния иновационен фонд е 500 000 лв. Максималния интензитет на помощта може да достигне до 80% от допустимите разходи за всеки един участник по проекта. Интензитетът на помощта, изчислен на основа на допустимите разходи по проекта за всеки от бенефициентите и партньорите не може да надхвърля 50% интензитет за подпомагане на индустриално-научни изследвания и 25% за Индустриално развитие. Той може да се увеличи с 10 % за средни предприятия, с 20% за малки и с до 15%, ако отговаря на едно от следните условия:

Проектът включва ефективно сътрудничество на предприятия, с участието на поне едно малко или средно предприятие.
Осъществява се в поне две държави-членки на ЕС или в държава-членка и договарящата страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство и нито едно от предприятията не поема повече от 70% от допустимите разходи.
Проектът се изпълнява между едно предприятие или една и повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания.  

Документи се подават до 9 август.

Не се изисква проверен междинен баланс от предприятията, при оценка на административно съответствие и допустимост, както и тази за финансов капацитет, уточни Йоана Ценова.