Съд

С около 1000 дела по-малко са образувани в Районен съд – Велико Търново през 2020 година

В онлайн формат се проведе Годишното отчетно събрание на Районен съд – Велико Търново. Чрез видеоконферентна връзка специални гости на Общото събрание на съдиите бяха г-жа Христина Даскалова, зам.-административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново; г-жа Теодорина Димитрова, административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново; г-н Георги Чемширов, административен ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново; г-н Тихомир Шабов – административен ръководител на Района прокуратура – Велико Търново; г-н Веселин Райков, началник на РУ – Велико Търново и г-жа Силвия Дечева – член на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.

Събранието бе открито от административния ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново Младен Димитров, който представи основните данни от годишния доклад. Той отчете, че през изтеклата 2020 година съдиите при ВТРС са разгледали общо 5829 дела, от които 3644 граждански и 2185 наказателни дела. За сравнение с предходните години се отчита спад в броя на образуваните дела с близо 1000.  „Това се дължи най-вече на особената епидемична ситуация в страната и на времето на извънредно положение, което продължи доста дълго“, подчерта съдия Димитров. От всички разгледани 5 829 дела 5 169 са постъпилите, новообразувани, а 660 броя са останали несвършени от предходната 2019 година. Процентното съотношение на останалите несвършени от предходната година спрямо всички разгледани дела е 11 %, а на новообразуваните – 89 %. В тримесечния срок са приключени общо 4 554 дела, което представлява 90 % от всички свършени дела.

През отчетната 2020 година общо съдените лица са 320, от тях осъдените в наказателните производства от общ характер са 280, като 2 от тях са  оправдани и съответно 280 са осъдени. Най-голям дял заемат общоопасните престъпления, по които са съдени 166 лица, от които 153 са осъдени и един е оправдан.

Съдия Димитров информира, че в края на отчетната 2020 година щатната численост на магистратите е 19, като четирима магистрати са командировани във Окръжен съд – Велико Търново. Средната натовареност спрямо общия брой дела за разглеждане по щат на един съдия е 25,57 дела на месец, а действителната натовареност е 32,09 дела на съдия спрямо всички разгледани. Председателят на съда подчерта, че от 483 върнати с индекс от инстанционен контрол дела 359 са потвърдени,  което представлява 74 % , 92 са отменени – 19 %, а 32 са изменени, което представлява 7 %. „Съотношението между потвърдени и отменени актове, сочи за високо ниво на качество на правораздавателната дейност на магистратите“, допълни той.

През отчетната 2020 година от Бюро съдимост при Районен съд – Велико Търново са издадени общо 8 270 броя свидетелства за съдимост и справки за съдимост, от които 5 316 броя свидетелства и 2 954 броя справки за съдимост.

В държавното съдебно изпълнение към Районен съд – Велико Търново са образувани 383 изпълнителни дела, като за сравнение през 2019 година са образувани 479 броя изпълнителни дела. В началото на 2020 година броят на висящите изпълнителни дела е 1 153 броя, като в края на годината броят на същите е 1 189 броя, което е с 36 броя в повече, спрямо тези от предходната година. През отчетния период са събрани общо 179 614 лв., като най-голям е делът на събраните суми в полза на държавата – 77 049 лв., от които в полза на органите  на съдебната власт – 66 585 лв. . и частно държавни вземания – 10 464 лв.

След кратка дискусия, провела се след представянето на доклада, гостите се обединиха около мнението, че изминалата 2020 година е преминала под знака на предизвикателствата, свързани основно с предоставянето на ефективно правораздаване и достъп до правосъдие на всички граждани по време на извънредната обстановка. Като основен проблем, откроил се през годината, те посочиха кадровата обезпеченост на съдилищата и натовареността на съдиите.

„Благодаря за усилията не само на колегите магистрати, но и на всички съдебни служители, които през тази нелека година успяха да спомогнат за създаването на едни по-спокойни работни условия, за да успеем да си свършим преди всичко качествено работата“, посочи в края на Общото събрание съдия Димитров.