Икономика

С най-високи заплати в региона са работещите във финансови и застрахователни дейности – 1269 лева

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата в област Велико Търново през третото тримесечие спрямо предходното – с 4.0%, е регистрирано в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство”. А най-голямо намаление се наблюдава в икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности” – с 11.6%, информират от Статистическо бюро „Север” в старата столица.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018-а са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в сферите „Финансови и застрахователни дейности” – 1 269 лева и  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 242 лева. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности  „Хотелиерство и ресторантьорство” – 543 лева и „Професионални дейности и научни изследвания ” – 621 лева.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта не се променя спрямо предходното тримесечие и е 885 лева, но е с 232 лв. по-ниска от средната за страната (1117 лева). В сравнение с останалите области по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 14-то място.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018-а за област Велико Търново в обществения сектор нараства с 8.4%, а в частния сектор – с 8.3%, уточняват от Статистическо бюро „Север”.