Здравеопазване Община

Със 73 000 лв. ще разполага фонд Ин витро във Велико Търново през 2020 г.

Функция „Здравеопазване“ в община Велико Търново ще бъде финансирана през 2020 г. с 4 711 546 лева, от които 1 371 221 лева представляват реализиран преходен остатък. Предвидено е увеличение на разходите за персонал. Стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет са увеличени с 10 %, а тези за яслена група към детска градина, детска ясла, детска кухня и за здравните медиатори с 11 %.

Стандартът за финансиране на общинските съвети по наркотичните вещества и превантивните информационни центрове е увеличен с 8,7 %. В разходите за местни дейности във Функция „Здравеопазване“, които са в размер на 658 349 лева, е предвидена издръжката на детски ясли в размер на  514 349 лева.

Общинската програма за асистирана репродукция ще разполага със 73 000 лв., в т.ч. преходен остатък от минали години и предоставено дарение в размер на 3 000 лева. Общината отделя 10 000 лв. и за съвместни проекти с БЧК и Министерство на здравеопазването.