Общински съвет Социални дейности

Създава се Обществен съвет за социално подпомагане в община Велико Търново

Обществен съвет за социално подпомагане ще бъде създаден в Община Велико Търново, след като днес Общинският съвет одобри предложението на администрацията. Съветът ще упражнява обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи, ще съдейства за провеждане на политиката в областта на социалните помощи в общината; ще подпомага разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи.

Общественият съвет е в състав от 9 /девет/ души. Това са д-р Николен  Стойнов – общински съветник, Стелияна Драганова – главен експерт в отдел „Социална закрила“, Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново; Катя Антонова – главен експерт в Отдел „Посреднически услуги“ в Дирекция „Бюро по труда“, Благовеста Факирова – председател на дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, с. Балван; Здравка Тенева-Николова – представител на Фондация „Международна социална служба – България“, Светлана  Хаджийска – Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, гр. Велико Търново, член на финансово-контролната комисия на Български алианс за лица с интелектуални затруднения; Валери Ангелов-представител на Център „Амалипе“; Иван Иванов – Директор на Програма „SOS Детски селища“- Велико Търново – Габрово – Трявна.