Съд

Съдия Христина Даскалова встъпи в длъжност като зам.-председател на Апелативен съд – Велико Търново

Съдия Христина Константинова Даскалова встъпи в длъжност като заместник на административния ръководител – зам.-председател и ръководител на гражданско и търговско отделение на Апелативен съд – Велико Търново, считано от 21.02.2018 година.

По мотивирано предложение на съдия Янко Янев, административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, с решение по Протокол 6/13.02.2018 г., Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с пълно единодушие (13 гласа „за“) назначи на основание чл. 168 ал. 2 съдия Даскалова на посочената длъжност, която до 01.12.2017 г. бе заемана от съдия Лидия Чобанова (освободена поради пенсиониране).

Предложението на г-н Янев бе подкрепено и с пълно мнозинство от 15 гласа на Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – Велико Търново, проведено на 22.11.2017 г.

Съдия Даскалова има близо 25 години юридически стаж, над 18 години от който е натрупан в съдебната система.

Работата си като съдия започва през м. март 2000 г. в Окръжен съд – Велико Търново, където работи в продължение на 6 години, като в продължение на 1 година и 8 м. е била и зам.-председател на съда.

На 12.09.2006 г. е назначена на длъжността съдия в Апелативен съд  – Велико Търново, която е заемала и до момента. С решение на ВСС от 07.01.2010 г. придобива най-високия ранг – „съдия във ВКС и ВАС“.

В периода 17.03.2011 г. – 17.03.2015 г. е била член на Комисията по професионална етика при Апелативен съд – Велико Търново.

Съдия Даскалова работи изключително в областта на гражданското и търговското право. Оценявана от колегите си като безспорен професионалист, притежаващ отлична теоретична подготовка и познаване на съдебната практика, за което свидетелстват и резултатите от провежданите и атестации и годишните доклади за дейността на ВТАС.

На съдия Даскалова никога не са налагани дисциплинарни наказания.