Съд

Съдия Пейо Приходков встъпи в длъжност председател на Районен съд – Елена за втори мандат

Съдия Пейо Приходков официално встъпи в длъжност административен ръководител – председател на Районен съд – Елена. Актът за встъпване бе подписан днес в присъствието на председателя и зам.-председателя на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова и Ивелина Солакова. Съдия Приходков за втори пореден мандат поема ръководството на съда във възрожденския град, след като на 20 юли 2021 година единодушно бе преизбран за административен ръководител от съдийската колегия на ВСС.

Постигнатите високи резултати в дейността на съда, създадената добра организация на работа, дългогодишният професионален, а през последните 5 години и управленски опит, и високата атестационна оценка и безусловната подкрепа, която съдия Приходков получи от своите колеги на проведеното съвместно Общо събрание на съдиите от Районен съд – Елена и Окръжен съд – Велико Търново, допринесоха той да спечели управленския мандат с единодушните 8 гласа „за“.

Съдия Теодорина Димитрова пожела на съдия Приходков успех. здраве и сили за справяне с предизвикателствата през предстоящия мандат.

Съдия Пейо Приходков има над 22 години юридически стаж. Завършил е висшето си юридическо образование във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1998 г. В периода от 1998 до 1999 г. е бил съдебен кандидат в Окръжен съд – Велико Търново. Професионалното си развитие продължава като следовател в Окръжна следствена служба – Велико Търново до 2000 г., след което последователно е заемал длъжностите „съдия-изпълнител“ и „съдия“ в Районен съд – Елена. Бил е административен ръководител на съда от 27.02.2015 г. до 27.02.2020 г., като от 28.02.2020 г. е определен за и.ф. председател.

Основна цел, заложена в концепцията за стратегическо развитие на Районен съд – Елена на съдия Приходков, е  запазване и подобряване на качественото и срочно правораздаване, при запазване, затвърждаване и разширяване на установените до момента добри практики, за бързо, професионално и прозрачно правосъдие, основано на върховенството на закона. В документа са предложени мерки за подобряване на материалната база на съда чрез цялостна реконструкция и модернизация на сградата, вкл. изграждане на отоплителна система. Предвижда се да продължи и практиката по информиране на страните и пълномощниците им за възможността за получаване на достъп до електронните дела в съда чрез ЕПЕП, както и за получаване на  съобщения и призовки по електронен път.

Като дейност в своята работа през този мандат съдия Приходков е заложил изготвяне на нов стратегически план за развитие на Районен съд – Елена за периода след 2020 г. Предвижда се продължаване на практиката за анализ на: причините за забавяне на дела, за отменените и изменените съдебни актове, както и на върнатите в съда дела от инстанционен контрол. Ще продължи и практиката резултатите от извършени проверки от ИВСС и Окръжен съд – Велико Търново да се обсъждат на събрание на съдиите и служителите, като при дадени указания и препоръки да се набелязват и предприемат мерки.

Ще продължи провеждането на срещи с представители на районните съдилища в окръга, Окръжен съд – Велико Търново и Административен съд – Велико Търново за анализиране и уеднаквяване на съдебната практика. Предвижда се повишаване на квалификацията на съдиите, във връзка с прилагане на регламентите на ЕС. Районен съд – Елена ще продължи участието си в образователната програма на ВСС и Министерство на образованието и науката, както и да организира и провежда “Ден на отворените врати“. Административният ръководител – председател ще продължи да приема граждани във време извън часовете за заседания.