Съд

Съдия Корнелия Колева вече е зам.-председател на Апелативен съд – Велико Търново

Тя встъпи в длъжност днес. Става и заместник на административния ръководител, и ръководител на наказателното отделение на съда.

По мотивирано предложение на съдия Янко Янев, административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, с решение по Протокол 17/28.05.2019 г., Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с пълно единодушие (11 гласа „за“ и 0 „против“) назначи на основание чл. 168 ал. 2 съдия Колева на посочената длъжност, която до месец февруари тази година бе заемана от съдия Мая Маркова (освободена поради пенсиониране).

Предложението на г-н Янев бе подкрепено с положително становище от съдиите от Апелативен съд, както и от положителните становища на Комисията по професионална етика и Комисията по атестирането и конкурсите към Висшия съдебен съвет.

Съдия Колева е родена в гр. София. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „право” през 1993 г. През същата година влиза в съдебната система като стажант-съдия при Окръжен съд Велико Търново, а през 1995 г. – младши съдия в същия съд. От 18.11.1996 г. започва работа като съдия в Районен съд Елена, като в периода 09.06.1999 г. – 15.09.2000 г. е председател на същия съд. От 18.09.2000 г. е съдия в Окръжен съд Велико Търново, като от 2004 г., в продължение на почти 12 години е била зам.-председател на ВТОС и ръководител на наказателното му отделение. С решение на Висшия съдебен съвет, от 02.03.2016 г. до 03.06.2016 г. изпълнява функциите на административен ръководител – председател на Окръжен съд Велико Търново.  След спечелен конкурс за незаети щатни бройки за съдии в Апелативен съд – Велико Търново, от 3 юни 2016 г., започва работа като съдия в наказателното отделение на ВТАС.

Има 25 години юридически стаж, изцяло натрупан в органите на съдебната власт. С Решение по Протокол 9/20.02.2008 г. на ВСС, съдия Колева придобива най-високия ранг „Съдия във ВКС и ВАС”. Срещу нея няма образувани дисциплинарни производства. Не са и налагани наказания.