Съд

Съдиите в областта правораздават в тесни стаи, в Елена се отопляват на твърдо гориво

Продължават проблемите на съдилищата в област Велико Търново, свързани с материалната база. Това става ясно от годишния доклад на Теодорина Димитрова, административен ръководител на Окръжния съд.

 

Съдебната палата в гр. Велико Търново е в добро състояние, но от години основен проблем в работата на прокуратурите и Районен съд – Велико Търново се явява липсата на помещения и кабинети в сградата. Затова административните ръководители са поискали да им бъде предоставена Сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски” № 40 и са предложили същата да бъде включена в инвестиционната програма на Висшия съдебен съвет /ВСС/ за основен ремонт. Това обаче не е сторено през 2017 година, нито през 2018 година, тъй като все още не е уреден статутът ѝ, поради наличен спор между ВСС и Министерство на правосъдието.

Според Теодорина Димитрова с преустройството на сградата ще бъде осигурена оптимална работна среда на магистрати и служители, а действията по извеждане на Агенция по вписванията от сградата ще са в съответствие с изискванията на Закона за търговския регистър, с който на Министерския съвет и областните управители е възложено най-късно до 1 юли 2006 г. да предоставят сгради или помещения на агенцията за нуждите на водените от нея регистри.

На Окръжен съд – Велико Търново са нужни още информационни табла пред четирите зали за получаване на информация от гражданите за разглежданите дела. Необходима е подмяна на звукозаписната техника в четирите съдебни зали, използвани от Окръжен съд – Велико Търново, осигуряваща паралелен аудио запис по време на провеждане на откритите съдебни заседания. Наличната такава е технически и морално остаряла, монтирана е преди повече от десет години.

 

И през изминалата година Великотърновският районен съд е поискал в общите части да се обособено поредно помещение, в което гражданите и адвокатите да се запознават с делата. Част от магистратите в Районния съд работят по двама в кабинет, което често водело до затрудняване на работата им. Друг проблем от същото естество е и обстоятелството, че службите на съда са в помещения с малка площ, където работят по около 15 съдебни служители. Например в помещение от около 36 кв.м. са разположени 3 служби – част от съдебните секретари, архив и домакинът на съда.

 

Районен съд – Елена също разполага със самостоятелна сграда, в която се помещава и районната прокуратура. И през 2018 година в сградата продължава проблема с отоплението й. Там липсва отоплителна система и помещенията, ползвани от съда и прокуратурата все още се отопляват с печки на твърдо гориво. В доклада се подчертава, че съществуващата база не отговаря на изискванията за съдебна палата и е в лошо техническо състояние, като е необходимо да се направи цялостна реконструкция с оглед функционалното й предназначение. Трябва да се подмени изцяло електроинсталацията и водопроводната инсталация. Съдебната сграда не отговаря на необходимите изисквания за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и на правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в съдебната власт.

През 2017 г. Висшият съдебен съвет е обявил обществена поръчка с предмет „Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена”. Поради неявили се кандидати за участие в поръчката, същата е прекратена. През 2018 г. е обявена нова обществена поръчка, която също е била прекратена.

Мария Христова