Любопитно Образование

Съвместна инициатива на РИОСВ и БДЗП среща млади хора със света на птиците

РИОСВ-Велико Търново и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)  организират серия от лекции и презентации, както и теренни излети за наблюдение на птици във Велико Търново в рамките на инициативата „Зелена класна стая“. Тя се изпълнява по програма „Младежи за околна среда“ на Министерството на околната среда и водите, чиято основна цел е включване на повече млади хора в процесите по изграждане на съзнание за опазване на околната среда и стимулиране на тяхното активно участие в екологични дейности, прилагане на добри практики и развиване на устойчиви партньорства.

Основната задача на организаторите от РИОСВ и БДЗП е провокиране на интереса на младите хора към видовете около нас и техните местообитания, създаване на съвременни нагласи за действия за тяхното съхранение, подобрение и опазване, повишаване на мотивацията на учениците за развитие, усъвършенстване и участие в природозащитни дейности.

В инициативата се включиха ученици в гимназиален етап на обучение от СУ „Емилиян Станев“, ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Вела Благоева“ във Велико Търново.

След открит урок с ученици от СУ „Емилиян Станев“ на тема „Птиците около нас“, последва практическа част с наблюдение на различни видове птици край река Янтра – зеленоглави патици, големи корморани, сиви чапли, сойки, свраки, големи синигери и много други пернати обитатели на района.

В ПМГ „Васил Друмев“ Свилен Чешмеджиев от БДЗП запозна учениците с  широко разпространените видове птици в нашата страна и с дейностите по опазване на застрашени видове. Той разказа интересни факти около завръщането на къдроглавия пеликан в Природен парк „Персина“ и в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. По време на проведения излет за наблюдение на птици по река Янтра, учениците успяха да наблюдават големи корморани, сиви чапли, зеленоглави патици, земеродно рибарче, сойки, големи и дългоопашати синигери и др.

Презентацията „Птиците около нас“ беше представена пред учениците от СУ „Вела Благоева“, с акцент на видовете птици в района на града, с техните външни белези, поведение и начини за разпознаване. Интерес предизвикаха различните методики и методи за мониторинг и преброяване на птиците – щъркели, грабливи птици, врабчета. М. Асенова от РИОСВ разясни действията, които трябва да се предприемат при намиране на птица в безпомощно състояние.

В рамките на инициативата, на 16 ноември в информационния център на РИОСВ-Велико Търново, ще се проведе среща със студенти от катедра „География“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Основната тема на презентацията за тях ще бъде „Завръщането на къдроглавия пеликан в България“.

Младежите с изявен интерес към опазването на птиците ще вземат участие в екскурзия с учебна цел до Поддържан резерват „Сребърна“ в края на месеца.