Общински съвет Политика

Съветниците от БСП предлагат по-малко увеличение на такса смет от 2022 г.

Общинските съветници от БСП във Велико Търново са внесли предложение за по-малко увеличение на такса смет през 2022 г. Публикуваме предложението им, което ще влезе за разглеждане в постоянните комисии преди последното за календарната година заседание на Великотърновския общински съвет:

 

 

До:    г-н Венцислав Спирдонов

Председател на Великотърновски

общински съвет

 

Копие:        г-н Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

От група общински съветници „БСП за България, АБВ, Движение 21“ във Великотърновски общински съвет

 

Относно: Приемане на Решение за изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново“ /НОАМТЦУ/.

 

Уважаеми г-н Председател,

 

С предложение изх. ном. 09-00-877/12.11.2021 г. Кметът на Община Велико Търново формулира необходимостта да се увеличи годишния размер на такса „Битови отпадъци“ за жилищни и вилни имоти на граждани, ЮЛ и търговци регистрирани па ТЗ за гр. Велико Търново от 1.3‰ на 1.7‰ върху данъчната оценка /ДО/, т.е. с 31% спрямо 2021 г.

Представените мотиви са три, като сравнението е правено спрямо 2008 г. без да се отчита например нарастването на жилищните имоти, голяма част от които необитаеми, т.е. не генериращи отпадъци.

– ръст на МРЗ за страната;

– ръст на цените на горивата;

– ръст на инфлацията.

Необяснимо е пропуснато, че през последните 6 години 2015-2020 г. дейностите са дофинансирани със 7 615 хил. лв. общински приходи от други данъци и такси. Само за 2022 г. съгласно План сметката се предвиждат нови 3 570 хил. лв. за дофинансиране от други общински приходи.

От 2017 г. до ден днешен непрекъснато сме поставяли с все по-голяма острота проблема с финансирането на дейност „чистота“. През цялото време вариантите са били два:

– справедливо заплащане съобразно генерирания отпадък по нова методика, която системно се отлага.

– плавно покачване на ТБО, за да се спазят принципите на чл.8 от ЗМДТ.

Резултатът е нулев, а с всяка нова бюджетна прогноза се предвижда приходите от ТБО да се увеличават, за да достигнат за 2023 г. 41.4% спрямо 2022 г., което в абсолютно число е 2 772 хил. лв.

В същото време при похарчени над 40 млн. лв. за „чистота“ през последните 5 години не е представен и ред пред ВТОбС относно законосъобразност и резултатност на разходите, система за отчетност и контрол на дейностите.

Предлагаме в ресорните Постоянни комисии и на заседанието на Великотърновския общински съвет на 23.12.2021 г. да бъдат обсъдени следните предложения:

Приложение I към чл.18 ал.1 от НОАМТЦУ да се промени както следва:

Определя годишен размер на ТБО за жилищни и вилни имоти на граждани, както и жилищните имоти на ЮЛ и търговци, регистрирани по ТЗ за гр. Велико Търново, вкл. кварталите и промишлените зони както следва:

било 1.3‰ върху данъчната оценка

става 1.5‰ върху данъчната оценка

Определя промил за всяка услуга по отделно както следва:

Събиране и третиране на БО    било 0.4‰  става 0.5‰

Поддържане и експлоатация на депата       било 0.5‰  става 0.5‰

Поддържане чистотата на териториите

за обществено ползване                             било 0.4‰ става 0.5‰

Общо                                                           било 1.3‰ става 1.5‰

 

Мотиви:

– В кризисна година е немислимо рязко увеличаване на ТБО с 31%.

– Има опасност процеса на намаляване събираемостта на ТБО да се задълбочи.

– Мотива, с който се аргументира предложението на кмета на Община Велико Търново – инфлация, ръст на цените се отнася с пълна сила и за всеки един гражданин на гр. Велико Търново. Освен това и значим ръст на цените на електроенергия и топлоизточници, вода, основни хранителни продукти и др.

– Без пълна картина и яснота относно законосъобразност, резултатност, ефективност на разходите, както и система на отчетност и контрол на дейностите е неприемливо предложението за шоково покачване на ТБО за жилищните имоти.

– Винаги сме отстоявали позицията, че ако има повишение на ТБО, а от 5 години е видно, че такова е неминуемо, то да се осъществи плавно и предвидимо за гражданите. Още повече при трайно отлагане на т.нар. „нов, справедлив механизъм“.

– Предложението на кмета на Община Велико Търново не е съобразено с „Националния план за управление на отпадъците“ /НПУО/ за периода 2021-2027 г.

 

Великотърновски общински съвет да поиска целева проверка от Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ за законосъобразност и резултатност на разходите за „чистота“, както и системата за отчетност и контрол на дейностите за периода 2017-2021 г.

 

 

09.12.2021 г.                                    С уважение:

 

Петко Тюфекчиев

Председател на група съветници

“БСП за България, АБВ, Дв. 21“