Образование

Студентските съвети проучват достъпността на хора със специални потребности до базите на висшите училища

Екипът на Националното представителство на студентските съвети стартира инициатива под надслов „Достъпна среда за всеки студент”, която цели да проучи достъпността на университетските бази, общежития и спортни комплекси за студенти, докторанти и специализанти със специфични двигателни нужди, както и такива с нарушени зрителни, говорни или слухови способности.

Идеята за инициативата се зароди от желанието всички обучаващи се на територията на страната, включително представителите на посочените уязвими групи, да се обучават в достъпна среда и да живеят в подходящи за нуждите им условия в студентските общежития.

В тази връзка екипът на НПСС заяви необходимостта да получи информация относно актуалното състояние на университетските бази, общежития и спортни комплекси и до колко те са пригодени за хора със специфични двигателни, зрителни, говорни или слухови нужди.

В резултат от проучването ще бъде изготвен доклад, който ще бъде представен пред Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на младежта и спорта, Съвета на ректорите и Омбудсмана на Република България.

Представянето на доклада няма да представлява финална част от инициативата. Той ще бъде първата крачка от стартирането на една широка дискусия по тази тема с изключително важно значение. Подобен диалог е необходим, тъй като чрез него ще бъдат набелязани конкретните стъпки, които ние като студентска общност следва да предприемем, за да вървим заедно към създаването на достъпна университетска среда за всеки учащ, която да отговаря на европейските стандарти.

Запитването беше отправено до Ректорите на висшите училища, студентските съвети, изпълнителния директор на „ССО“ ЕАД – Г-н Сергей Миланов, директорите на поделения „Социално-битово обслужване“ и ръководителите на спортни катедри.

Въпросите, които бяха отправени, са следните:

Висшето училище разполага ли с помощни рампи на стълбите (или подемни платформи в близост до тях) в сградите, в които се провеждат учебни занятия?

Висшето училище разполага ли с помощни рампи на стълбите (или подемни платформи в близост до тях) в сградите на университетските общежития, респ. общежитията, принадлежащи на „ССО” ЕАД?

В общежитията на висшето училище, респ. общежитията, принадлежащи на „ССО” ЕАД, има ли обособени стаи, които са пригодени за учащи със специфични двигателни или зрителни потребности?

Висшето училище разполага ли с обособени места за паркиране на автомобили на учащи със специфични двигателни и зрителни потребности?

Департаментът по спорт към висшето училище предлага ли спортни дисциплини, подходящи за учащи със специфични двигателни потребности?

Висшето училище осигурило ли е ползотворното участие на учащи със специфични нужди в академичния културно-творчески и спортен живот?

В сградите на висшето училище, в които се провеждат учебни занятия, отбелязани ли са чрез допирни знаци или брайлови карти номерата/имената на аудиториите и кабинетите на администрацията?

Висшето училище осигурило ли е достъп до стола/столовете за учащи със специфични двигателни и зрителни потребности?

Помещенията и пространствата на библиотеките на висшето училище пригодени ли са за учащи със специфични двигателни потребности?

Висшето училище разполага ли с достъпни електронни ресурси, подходящи за разчитане от учащи със специфични зрителни потребности?

Какъв финансов ресурс (прогнозна стойност в лева) е необходим на висшето училище за изграждане на липсващите съоръжения?

С цел максимално събиране на подробна информация, срокът за изпращане на отговори ще бъде удължен. Предстои и изготвяне на анкета със споменатите въпроси, на която всеки студент свободно ще има възможност да отговори.