Икономика Образование

Студенти се запознаха с дейността на великотърновския Областен информационен център

Информационна среща със студенти бакалаври, от специалност „Социално предприемачество“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе днес в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Младите хора бяха запознати с дейността и видоветe услуги извършвани от ОИЦ – Велико Търново, както и с функционирането на мрежата от 27 областни информационни центъра в страната.

Грета Генчева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ представи ролята и значението на оперативните програми в България, целите и обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), като направи сравнение и съпоставка между оперативни програми от предишния и настоящия програмни периоди.

Акцент в презентацията бе поставен върху предстоящите за отваряне процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Представени бяха и Единният информационен портал, Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 и нейния публичен модул.

Управителят на ОИЦ – Велико Търново Светла Стефанова запозна участниците с успешни примери за социални иновации. Тя представи три проекта презентирани по време на Международната конференция за социални иновации проведена през ноември т.г. в португалската столица Лисабон. Това са проектите „The ColorADD“ за хора с нарушено възприятие за цветове, „Progetto Quid“ насочен към безработицата, особено сред  жените и решаване на проблеми свързани с опазване на околната среда и проект „BLITAB“ за създаване на тактилен брайлов таблет за незрящи хора.