Община

Строеж на два моста и ремонт на няколко улици предвижда проект на Община Велико Търново

С два нови моста и обновяване и реконструкция на 6-километрова уличната мрежа по основни пътни артерии във Велико Търново ще бъде подобрена свързаността между TEN-T инфраструктурата, пресичаща града, а именно – главните и международни пътища, част от трите Паневропейски коридори (№ 4, 8 и 9).  Това става възможно, благодарение на проекта “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”. Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за Регионално развитие по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020.  Бенефициенти по проекта са Община Велико Търново, която ще получи финансиране в размер на 3 960 847 евро, Община Калафат, Румъния, за която са предвидени 619 575 евро и НПО Сдружение „Бъдеще днес” – гр. Видин, с финансиране от 117 263 евро.  Сдружение „Бъдеще днес” е партньор по проекта и председателят му Иван Иванов, заедно с инж. Динко Кечев – директор на Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново и с Илиян Стоянов, представител на консултантската фирма, разясниха подробностите за очакваните дейности.

Проектът предвижда изграждането на две мостови съоръжения, едно до Бейския мост срещу улица „Сливница” и едно в подножието на крепостта Царевец. Всеки от мостовете ще разполага и с пешеходна зона, а ширината на асфалтовата настилка ще бъде 7 м.

За реконструкция и рехабилитация в града са предвидени улиците:  „Опълченска”, от връзката с път III – 514 до връзка с път Е – 85(I -5); Улица „Теодосий Търновски” от пътна връзка с ул. „Магистрална” до ул. „Димитър Найденов”; Улица „Димитър Найденов” от ул. „Теодосий Търновски” до ул. „Сливница”; Улица „Сливница” от ул. „Димитър Найденов” през ул. „Григорий Цамблак” до ул. „Климент Охридски”; Улица „Григорий Цамблак от ул. „Сливница” до ново преместване на река Янтра и ул. „Ксилифорска” до път III – 514. За всички улици, включени в проекта е предвидена и подмяна на водопровод и канализация.

Дейностите, включително и изграждането на двата нови моста трябва да приключат до края на 2023 година, а съвсем скоро ще бъдат обявени обществените поръчки за избор на изпълнител на строителните дейности.

По думите на инж. Динко Кечев, срокът е достатъчно дълъг, от гледна точка на технологичното изпълнение, но обстоятелствата около покачването на цените на материалите и труда е трудно да бъдат прогнозирани и как това би повлияло на очакваните срокове.

За изпълнението на строителните дейности, Община Велико Търново ще инвестира 6 118 286 лв., които ще бъдат осигурени под формата на заем, а цялата стойност на проектните дейности за района възлиза на 13 073 615лв.