Образование

Стипендии по 1000 лв. за студенти, изучаващи китайски език във Великотърновския университет

Посолството на Китайската народна република в Република България отпуска седем еднократни стипендии от по 1000 лв. за студенти от Великотърновския университет, обучаващи се в бакалавърски програми с китайски език на етап . I – III курс. Стипендиите ще бъдат предоставени за особени постижения в обучението по езика и/или с цел финансова подкрепа и социално подпомагане.

Кандидатите трябва да представят актуална академична справка от обучението до момента, автобиографична справка с информация за публикационна дейност и/или други постижения в образованието и науката, в която да са вписани трите имена, специалността, курсът и факултетният номер на кандидата (вкл. приложени копия от публикации), както и Копия от придобити сертификати и/или спечелени награди от конкурси за владеене на китайски език.

Освен тези документи, студентите, които желаят да се възползват от стипендията за социална подкрепа, е необходимо да представят документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност за настоящия период и/или служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца и/или служебна бележка за получавано обезщетение за настоящия период, в случай че родителите са безработни.

Пакетът от документи се изпраща на имейл адрес neda.ilieva@ts.uni-vt.bg до г-жа Неда Илиева – организатор учебен процес на катедра „Класически и източни езици и култури“, Филологически факултет, ВТУ с текст в темата на имейла „СТИПЕНДИЯ – ПОСОЛСТВО НА КНР“.

Крайният срок за кандидатстване е  31 март 2023 г.