Община Социални дейности

Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга във Велико Търново – „Асистентска подкрепа“

В Община Велико Търново към социалната услуга „Асистентска подкрепа“ вече са назначени първите 19 социални асистенти и социални работници. Те бяха запознати с възможностите, които новата услуга предлага на хората в нужда, както и очакваните резултати от реализацията й. Директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова ги поздрави и подчерта значимостта на изпълняваната от тях длъжност в подкрепа на нуждаещите се.

В пет от населите места на територията на общината социалните асистенти ще предоставят безплатна ежедневна почасова грижа и подкрепа в домашна среда на общо 48 потребители. 19 от тях са хора с трайни увреждания с определена чужда помощ, а 29 – лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Финансирането за реализиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е осигурено със средства от държавния бюджет. В община Велико Търново се предвижда до края на 2021 г. да бъдат обхванати общо 208 потребители от целевите групи.

Продължава приемът на документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и потребители, желаещи да ползват социалната услуга. „Асистентска подкрепа“ е заложена и в новия Закон за социалните услуги.

Документи могат да се подават в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Велико Търново всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. Допълнителна информация и документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са публикувани на официалната интернет страница на Община Велико Търново – www.veliko-tarnovo.bg. Запитвания могат да бъдат отправяни и на телефона на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново – 062619220.