Икономика Социални дейности

Стартира набирането на проекти за финансиране по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Работодатели и органи по назначаване вече могат да кандидатстват с проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания (НПЗХУ) за 2024 г. за осигуряване на адаптирани работни места за тях, както и за квалификация и преквалификация. Програмата се разработва ежегодно от Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Крайният срок за кандидатстване е до 17.04.2024 г.

По НПЗХУ се отпускат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст; приспособяване на съществуващи работни места за тях; оборудване на нови, съответстващи на характера на тяхното заболяване; квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. Максималният размер по различните компоненти е до 20 000 лв., с изключение на този за квалификация, преквалификация и обучение, който е до 2000 лв. на човек с трайно увреждане.

Методиката за финансиране на проектни предложения по Националната програма за заетост на хората с увреждания, както и конкурсната документация, са публикувани в сайта на АХУ, в секцията  Проекти/програми, рубрика: НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който то е заведено в деловодната система, не по-късно от крайния срок за кандидатстване. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.