Денят

Стартира ежегодният конкурс от кампания „Чиста околна среда“

Стартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ на МОСВ. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

На свое заседание проведено на 12.11.2021 г., Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.
Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 000 лв.;

За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност – 1 500 000 лв.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на сайта на ПУДООС – pudoos.bg и на електронната страница на МОСВ – https://www.moew.government.bg/bg/startira-kampaniyata-chista-okolna-sreda-2022/

Обява за конкурс за общини и кметства – Приложение 1

Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини – Приложение 2

Декларация за липса на двойно финансиране

Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС  по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по  e-mail:  proekti2022@pudoos.bg

Крайният срок за изпращане на проектите е:

За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 18.02.2022 г.

За общини и кметства – 04.03.2022 г.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 11.03.2022 г. на интернет страницата на ПУДООС –  www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2022 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.