Образование

Старопрестолната професионална гимназия по икономика работи по проект за развитие на професионалните умения

За трета поредна година Старопрестолна професионална гимназия по икономика получи финансиране за проект по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение” в размер на 110 178 евро. Темата на проекта с номер № 2020-1-BG01-KA116-078175  е „Мобилността- път към самоусъвършенстване и професионално развитие“ и е част от реализацията на  Стратегията за интернационализация на СПГИ. Основните й приоритети  са превръщане на  училището в желано място за получаване на качествено съвременно професионално образование и обучение в областта на икономиката и новите технологии.

Основната цел на този проект е надграждането и подобряването на ключови професионални знания и умения на учителите, персонала и учениците, подготвяне на  човешки ресурси  с квалификация, съответстваща както на нуждите на националната икономика, така и на европейския пазар на труда чрез провеждането на професионални визити и  практика в интеркултурна среда. Проектът е отговор на ясно идентифицираните нужди за развитие на персонала. Придобитите от учители и ученици ключови знания и компетенции ще създадат  адаптивна, конкурентоспособна работна сила. Чрез мобилността  участниците ще повишат социалните си и граждански умения, ще бъдат социално активни, отговорни и уверени личности, с чувство за европейска идентичност и гражданство.

От 18 до 25 август 2020 година в условията на пандемия при стриктно спазване на наложените ограничения  и правила, което гарантира безопасност и сигурност за всички участници, се проведе първият етап от проекта. Партньор е  Braga Mobility Open- организация, чиято дейност е насочена  както към реализиране  на трансгранична мобилност, така и към осигуряване на образователни услуги.

Домакините организираха работни визити в професионални училища в Брага, Порто и Авейро и така дадоха възможност на участниците да се запознаят отблизо със спецификата на професионалното образование в Португалия, чиято основна цел е  в края на обучителния цикъл всеки обучаван да може да бъде определен като компетентен, отговорен, упорит и адаптивен. В настоящия момент вниманието на работещите в областта на професионалното образование и обучение е насочено към пет основни специфични области на интервенция, а именно: „Развитие на умения“, „Съвместна работа на учителите за постигане на целите“, „Бизнес и институционални партньорства“, „Образователна общност“ и „Европейско гражданство“. Макар че посетените училища предлагат специалности, различаващи се от тези в Старопрестолната гимназия, общо е мотото на работещите в тях-  „ Образованието преди всичко“. Разговорите за предизвикателствата на работата в електронна среда, споделянето на добри практики и трудности в образователния процес са източник на мотивация за участниците в мобилността. Предстои те да разработят индивидуален план за квалификация с оглед засилване процесите на интернационализация в СПГИ; да промотират създадени от тях обучителни продукти; да участват в семинари за споделяне на добри практики практики в рамките на вътрешноучилищната квалификационна дейност. Този проект е стъпка към засилване интереса и нагласите за учене през целия живот, към изучаването на чужди езици,към участие в нови проекти с цел продължаваща квалификация, към създаване на професионални връзки и сътрудничество с колеги от европейските страни, към по- ефективна комуникация с бизнеса като партньори в процеса на организиране на ученическите практики.