Здравеопазване Икономика

Системата за контрол върху биохраните не защитава интересите на потребителите

Системата за контрол върху производството и търговията с биохрани не защитава интересите на потребителите. Това са изводите в доклад на Сметната палата след извършен одит на контролната система.

Контролът върху биопродуктите у нас не е ефективен, защото липсва информация за всички обекти в страната, които търгуват с тях и защото Агенцията по храните не проверява биологичните храни и продукти в заведенията за обществено хранене и онлайн търговията, а причината е липса на нормативна регламентация, посочва Сметната палата.

Издаването на разрешенията за контролна дейност през по-голямата част от одитирания период е извършвано без утвърдени вътрешни правила и процедури, показва проверката на Сметната палата.

Има случаи на издаване на разрешения за контролна дейност без процедурите на кандидатите да отговарят на важни нормативни изисквания, а в други случаи няма увереност, че изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 поради липса на документи. Потребителите не са достатъчно осведомени за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване.

Сметната палата препоръчва отстраняване на констатираните нередности.