Образование

Семинар събра докторанти, специализанти и млади учени във Велико Търново

Първият двудневен интерактивен семинар се проведе в град Велико Търново на 20 и 21 януари 2018 г. по проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението за 30 млади учени бе на тема „Изготвяне на проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на знания и технологии“ по Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“.
В първия ден на семинара във Велико Търново доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“ и водещ лектор по проекта, запозна докторантите, специализантите и младите учени на МУ-Плевен с основните правила за изготвяне на успешни проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност. Доцент Димитров разясни на младите си колеги понятия като трансфер на знания и трансфер на технологии, давайки им интересни примери от европейската и световната практика – инициативата Belt and Road Initiative на Република Китай за развитие и сътрудничество във всички сфери чрез изграждане на пътна инфраструктура, свързваща държавите, локализирани по пътя на коприната (Silk Road Economic Belt). Преди да завърши лекцията си, доцент Димитров изправи младите учени пред интересно предизвикателство – до края на първия ден от семинара да изготвят и представят свое проектно предложение, чрез което да осигурят средства за финансиране на научната си работа в своята област. Доцент Димитров зададе на младите си колеги приоритетните области при изготвяне на конкурсното предложение – Телемедицина – клинично приложение, 3D медицина – приложение в клиничната и базисната наука, Електронна 3D микроскопия, Виртуална и насложена реалност в медицината.
Сформираната импровизирана Работилница за проекти включи 7 работни групи, в които участниците започнаха работа по проектните си предложения с помощта на ментори – проф. Мария Средкова, доц. Галя Старвева, доц. Добромир Димитров и доц. Пенчо Тончев. След изготвяне на проектните си предложения по групи, младите учени ги представиха и защитиха, а модераторите и членове на екипа по проекта оцениха някои от тях с голям потенциал за успех при участие в конкурсна процедура – Изграждане на Център за трансфер на знания и технологии, чрез виртуална и насложена реалност към МУ-Плевен; Създаване на Национален тренировъчен център за спешна хирургична помощ; Безопасност на оперативния процес, постигната чрез индивидуална, виртуална и насложена реалност; Център за лечение на спешни състояния чрез телемедицина.
Програмата на семинара продължи с лекция на доц. д-р Галя Ставрева, зам.-ректор по научноизследователската дейност на МУ-Плевен и координатор на проекта, чрез която тя предостави на младите учени ценна информация и насоки как да се ориентират в необятното пространство на научните публикации, като видове, научни издания, бази данни и цитирания.
Във втория ден на семинара асистент Илиян Байчев, преподавател от Юридическия факултет към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и адвокат от адвокатската колегия във Велико Търново, запозна младата аудитория с нормативните актове, свързани със защитата на авторските права съгласно Закона за авторското право, както и с актуалната уредба и перспективите пред Европейската патентна система.
В проекта № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, са заложени няколко обучителни семинара, които ще обогатят компетенциите на участниците чрез полезни лекции, изнесени от водещи експерти, чрез срещи и дискусии с представители на бизнеса и участие в практически занятия.