Здравеопазване Община

Свикват Общо събрание на болницата във Велико Търново на 5 юни

   Общо събрание на акционерите на областната болница „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново ще се проведе на 5 юни от 11 часа. Събранието е по искане на най-големия акционер – държавата. При липса на кворум, то се насрочва за 20 юни. На Общото събрание ще се обсъди доклада на Съвета на директорите с финансовия отчет на дружеството, заверен от одитор.  Ще се одобрят  годишния консолидиран отчет и доклад на дружеството. Предвижда се точка и за промяна в състава на Съвета на директорите. Новото предложение е в него да влязат д-р Стефан Филев, Лилия Вълчева и д-р Божидар Ангелов.

Най-големият акционер иска промяна на капитала на дружеството и той да стане 11 868 240 лева. Увеличението е с 3 180 000 предоставени и усвоени от лечебницата средства за капиталови разходи и 6 359 245 лева непарични вноски за доставена по проекта за изграждане на диагностичния онкоцентър в нея апаратура.

Ако акционерите гласуват исканата от държавата промяна, тя ще стане с дял от дружеството в размер на 90.39 процента, а Община Велико Търново – с 2.87 процента. Това ще предизвика промени и в Устава. Представителят на Община Велико Търново да гласува „против” корекцията в капитала и промените в Устава одобриха на заседание съветниците в здравната комисия.