Здравеопазване Икономика

Санкции за над 54 000 лв. наложи през декември РИОСВ – Велико Търново

През месец декември от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 81 проверки на 76 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 60 са планови проверки и 21 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 14 предписания. Предприети са действия по постъпили 5 сигнала и жалби. Издадени са 7  наказателни постановления на обща стойност 28 700 лв., от които в най-голям размер са на „Еко трейдинг къмпани“ ООД, гр. София за нерегламентирано изхвърляне на опасни отпадъци и на „Е. Миролио“ ЕАД, гр. Сливен – за неизпълнение на условия в издаденото Комплексно разрешително.

Наложени са две еднократни санкции за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Комплексно разрешително на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица в размер на 26 579,76 лева лв. и на „Чех – Йосиф Новосад“ ООД, гр. София – Кланица и цех за месопреработка с. Соколово – 26 888,53 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 9809,70 лв. От получените суми 7847,76 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (3369,25 лв.), Община Горна Оряховица (1322,28 лв.), Община Велико Търново (1924,00 лв.), Община Стражица (844,27 лв.) и Община Дряново (1028,44 лв.).