Здравеопазване Икономика

Санкции за над 20 000 лв. наложи РИОСВ – Велико Търново през януари

През януари 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 50 проверки на 47 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 27 са планирани проверки и 23 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 10 предписания.

През периода са съставени 6 (шест) акта за установени административни нарушения. Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 400 лв. Сключено е едно споразумение между наказващия орган и нарушителя, на стойност 3 500 лв.

Наложена е еднократна санкция на дружество от гр. Горна Оряховица в размер на 20 714,90 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в условие на комплексното разрешително. Наложени са две текущи месечни санкции на дружества от Лясковец и Габрово за превишаване на нормата за допустими емисии на въглероден оксид.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 22 531,62 лв. От получените суми 18 025,31 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Горна Оряховица (13899,59 лв.), Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

Извършено е почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на пътна отбивка с чешма на кръстовището на пътя Самоводене – Ресен – Алеково и трасето Павликени – Хотница – Самоводене. Почистването е извършено от Областно пътно управление – Велико Търново след сигнал, подаден до РИОСВ.

През месеца е постъпил един сигнал от гражданин за птица в безпомощно състояние – малък ястреб с травма на едното крило в Горна Оряховица. Птицата е изпратена за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.