Община Социални дейности

Росица Димитрова взе участие в Националния форум „25 години визия за по-добър живот“

Росица Димитрова, директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново, взе участие в Националния форум с международно участие „25 години визия за по-добър живот“. Форумът предостави възможност за среща и взаимодействие на всички представители на социалната сфера – държавни институции, общини, социално отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, ръководители и екипи на социални услуги, неправителствени организации и др.

В рамките на събитието се проведоха два форума с различен фокус: Национален  форум на социално отговорните работодатели и Национален  форум на социалните услуги.

Участниците във Форумите обсъдиха, гласуваха и приеха предложения, свързани със спешни и неотложни решения за финансиране на  работодатели и осигуряване на реална подкрепа за приобщаваща заетост и повече работни места за хората с увреждания в България. Предложенията ще бъдат изпратени до Народното събрание и Министерство на труда и социалната политика.

Според участващите в Националния форум специалисти, съществуващият модел на финансиране на подкрепа на хора с увреждания и работодатели е изключително неефективен – подкрепящ нищожно малък брой работодатели, осигуряващи пренебрежително малък брой работни места за хора с увреждания.

„При наличието на примери като този за работодател, осигуряващ само 2 работни места за хора с увреждания и ползвал финансова подкрепа от 698 000 лева за периода 2015-2019 година, може да бъде повод да определим настоящите практики като болезнено несправедливи и изискващи спешни и неотложни промени. В същото време броят на неподкрепените работни места и работодатели е толкова голям /98%/, че обезсмисля целия процес на администриране и издръжка на системата.

В резултат броя на работещите хора с увреждания ежегодно намалява, за да се стигне до безработица над 90%. Само в специализираните предприятия броят на работните места от над 15 000 преди години, са вече под 900. В същото време за сравнение подкрепата за хора с увреждания, чрез социални услуги, се развива значимо по-успешно, в резултат на което е реализирана успешна деинституализация на услугите за деца с увреждания, започна деинституализация на услуги за възрастни хора, броят на социалните услуги и броят на подкрепените хора с увреждания, чрез тях е значително увеличен.“ – коментират специалистите в социалните дейности.

В документа те предлагат незабавна и пълна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с увреждания и осъществяване на напълно нов модел за приобщаваща заетост, чрез финансиране на хората с увреждания и работодателите, според броя на работните места и според тежестта на уврежданията на работещите.

Стандартите за финансиране на работни места могат да бъдат като процент от минималната работна заплата, различен за различните степени на увреждане и зависещ от процента на работните места за хора с увреждания, спрямо общия персонал за съответния работодател.

За работодатели при които работните места за хора с увреждания са повече от 30% или 50% стандартите да бъдат увеличавани с 5 или 10%.

Обединяването на всички отговорности на държавно ниво по заетостта на хората с увреждания и възлагането им на Агенцията по заетостта, като единствена специализирана агенция по темата ще допринесе за много по-добър ред, ефективност и устойчивост, по примера на социалните услуги.

Да се премахне защитата от уволнение на хора с увреждания, когато увреждането е налице преди постъпване на работното място, е другото предложение на участниците в Националния форум. Това ще освободи работодателите от страха да наемат хора с увреждания пред угрозата, че няма да могат да ги освободят, ако не работят пълноценно, което ще улесни формирането на адекватно позитивно отношение в работодателите към хората с увреждания като работници, носещи свой реален принос в работния процес.

Да се премахнат задължителните квоти за работни места за хора с увреждания. Тези квоти създават негативизъм у работодателите и не допринасят за формиране на нормално отношение и подкрепа, твърдят още специалистите в социалните услуги и дейности.