Образование Община

Родителите в община Велико Търново одобряват задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца

В периода декември 2020 – януари 2021 година, директорите на детските градини в община Велико Търново са провели анкетно проучване, в което са участвали родители на над 65% от децата, като над 72% от тях одобряват въвеждането на задължителното предучилищно образование за деца, навършили 4-годишна възраст в детските градини в община Велико Търново от началото на учебната 2021/2022 година. Въвеждането на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца през учебната 2021/2022 година няма да изисква допълнителен финансов ресурс от Община Велико Търново, тъй като, съгласно определените от Министерство на образованието и науката процедури, необходимото финансиране се осигурява от държавата.

В детските градини в община Велико Търново за учебната 2020/2021 година се обучават и възпитават 671 деца на 4-годишна възраст. Обхватът на децата за тази възраст, както и за 5 и 6-годишните се движи между 80% и 85%. Във всички детски градини на територията на общината има осигурени условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен  стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Откриването на нова детска градина в квартал „Зона Б“ – Шареният замък, ще задоволи необходимостта от места за децата от 3  години до постъпването им в първи клас, в резултат на по-високата раждаемост, както и ще задоволи необходимостта от места за децата с въвеждане на задължителна предучилищна възраст от 4 години.

С разкриването на нови 5 целодневни групи ще се намали броя на записаните деца в група, а оттук и средната месечна посещаемост. Детска градина „Шареният замък“ е построена от Община Велико Търново и съфинансирана по реда на Национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 година на Министерски съвет.

Въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните малчугани в община Велико Търново ще бъде подложено на гласуване на предстоящото заседание на местния парламент в края на месеца.