Денят Икономика

РИОСВ повторно ще разгледа искането за изграждане на цех за каменна вата във Върбовка

Директорът на РИОСВ – Велико Търново изисква Експертният екологичен съвет повторно да разгледа Доклада за оценка за въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени“, с възложител „Петрургия“ ООД, гр. София.

Резолюцията на директора е на основание чл. 16, ал. 2 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, тъй като са налице депозирани особени мнения на двама от членовете на Експертния съвет. В становищата са изтъкнати процесуални пропуски, непълноти на Доклада  по отношение на различни компоненти и фактори на околната среда, както и се обръща внимание на становищата на РЗИ – Велико Търново, Басейнова дирекция – Плевен и Регионален исторически музей – Велико Търново, в които е направено искане на допълване на доклада. Отделно от това, по време на Експертния съвет, Възложителят е заявил, че сондажът, описан в Доклада за оценка за въздействието върху околната среда, няма да бъде включен в проекта, което налага това обстоятелство да бъде изяснено.

Преди насрочване на следващо заседание на Експертния съвет следва да се изискат становища от посочените институции, Възложителят да се запознае с тях и при необходимост да коригира или допълни Доклада.

Инвестиционното намерение за изграждането на цех за каменна вата предизвика поредица от протести на местните жители. Хората се притесняват, че екоравновесието в региона е сериозно застрашено.

Инвестицията от милиони  евро, предвижда изгаряне на тонове отпадъци дневно, като гориво за производство на каменна вата.