Денят

РИОСВ: Качеството на въздуха в региона се е повишило през 2019 г.

През 2019 г. пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ-Велико Търново в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов са работили в нормален режим. Отчетените нива на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ2,5, бензен, въглероден оксид и озон са под установените норми, с изключение на показателя фини прахови частици под 10 µm (ФПЧ10).

Съгласно действащото законодателство средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m3 за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Във Велико Търново броят на превишенията на СДН през 2019 г. са 37, при отчетени 49 превишения през 2018 г. Дните с наднормени концентрации на ФПЧ10 в Горна Оряховица през 2019 г. са 64 броя, спрямо 110 броя през 2018 г. Нормативното изискване за допустимия брой превишения в рамките на една календарна година е спазено от Община Свищов, като отчетените превишения през 2019 г. са 22 броя, а за 2018 г. същите са 42.

През 2019 г. регистрираните в трите града средногодишни концентрации са под установената норма от 40 µg/m3.

Подробна информация за състоянието и тенденциите на качеството на атмосферния въздух и източниците на емисии в региона са публикувани в Доклада за състоянието на околната среда през 2019 г. на сайта на РИОСВ-Велико Търново.