Икономика

РИОСВ – Велико Търново осъществява непрекъснат контрол на инсталацията на „Кроношпан България“

РИОСВ – Велико Търново осъществява непрекъснат контрол на всички източници на емисии, разположени на територията на инсталация за производство на дървесни плоскости във Велико Търново, стопанисвана от „Кроношпан България“ ЕООД.

„Кроношпан България” ЕООД (Бургас), площадка Велико Търново, има издадено и влязло в сила Комплексно разрешително №570-Н0/2018 г. С него на дружеството е разрешена експлоатацията на инсталация за производство на дървесни плоскости. На площадката е изградено и въведено в експлоатация производствено хале, където е монтирана част от новата линия за производство на ПДЧ плоскости. Във връзка с разширение на дейността на дружеството към момента се извършват интензивни строителни дейности – изграждане на нови производствени площи и монтиране на ново оборудване. Изградени са и се извършват нормативно изискуемите за въвеждане в експлоатация тестови изпитания на сушилна и филтърна инсталация към линия за ПДЧ, дробилни машини и транспортьори. Единичните тестови изпитания не са приключили и част от производствената линия за ПДЧ, както и производствена линия за MDF не са въведени в експлоатация. Съгласно представените протоколи от проведените тестови изпитания не са достигнати предвидените технологични натоварвания на изброените съоръжения/оборудвания.

За 2020 г. данните от собствените периодични измервания на емисии в атмосферния въздух и от контролните измервания не показват превишения на установените с комплексното разрешително норми. Данните от автоматичния пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ), разположен на територията на ЦДГ „Рада Войвода“ в кв. “Чолаковци”  показват, че от началото на 2020 г. до момента са регистрирани 6 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3 по показател ФПЧ10. Последното превишение е констатирано на 30.03.2020 г. За показател формалдехид не е установено превишение на осреднената половинчасова и средноденонощна норма. Тези данни са достъпни на интернет страниците на Община Велико Търново и РИОСВ.

При проведено контролно измерване на емисии в атмосферния въздух на 14.09.2020 г. е констатирано, че натоварването на линията за производство на ПДЧ е около 90%, като линията не е въведена в експлоатация. Компетентен орган съгласно ЗУТ, който може да осъществи контрол върху конкретния строеж и въвеждането му в експлоатация е ДНСК. РИОСВ е уведомила компетентния орган за направените констатации.

След проверка на 09.10.2020 г. е установено, че дружеството не е предприело ефективни мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии при процесите на дробене, съхранение, товарене и разтоварване на раздробен материал на площадката, както и неспазване на условия в издаденото и влязло в сила комплексно разрешително на дружеството. За констатираните нарушения ще бъдат дадени предписания и ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки. В допълнение на 14.10.2020 г. и на 15.10.2020 г. са проведени контролни измервания на вечерни и нощни нива на шум, излъчван в околната среда от дейността на дружеството. След получаване на резултатите от измерванията ще бъде направена оценка и информация за нея ще бъде оповестена на сайта на РИОСВ.

РИОСВ-Велико Търново продължава да осъществява контрол на „Кроношпан България“ ЕООД съгласно всички изисквания на действащото екологично законодателство в нашата страна.