Денят Икономика

РИОСВ – Велико Търново даде предписания за почистване на реките и пътищата

РИОСВ – Велико Търново даде предписания на кметовете на всички общини от Великотърновска и Габровска области в срок до 30 април 2018 г. да организират почистване на замърсени с отпадъци терени. Предписанията се отнасят до речните корита и прилежащите им земи, както и до общинските пътища, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорни пунктове.

При констатиране на нерегламентирани сметища или съществуващи замърсявания, да се предприемат своевременни мерки по отстраняването им и недопускане на нови. Необходимо е и извозването на отпадъците до съоръжение за тяхното третиране.

Експерти от РИОСВ – Велико Търново ще проверят за изпълнението на предписанията. При констатиране на неизпълнение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, съгласно действащото законодателство.