Здравеопазване

РЗИ с тревога: Учениците в областта страдат от алергии, психични разстройства и очни заболявания

Структурата на болестите сред учениците от 7 до 19-годишна възраст в област Велико Търново, подлежащи на диспансерно наблюдение, се запазва същата като предходната учебна година – отново първо място заемат очните заболявания, следвани от алергичните болестите, психичните разстройства, заболяванията на нервната система и болестите на ендокринните жлези и обмяната.

Това сочи анализът на Регионалната здравна инспекция в старата столица.

Относителният дял на обхванатите с профилактични прегледи учениците (98,56%) в област Велико Търново през учебната 2022/23 година е по-голям с 2,18% спрямо този за предходната учебна година ( 96,38%). Почти всички ученици в областта, обхванати с профилактични прегледи, са с нормални антропометрични показатели: за ръст – 94,36% и за телесна маса – 93,78%, като в сравнение с предходната учебна година делът им се запазва почти същия.

От обхванатите с профилактични прегледи ученици с отклонения по показателя ръст са 5,64% и по показателя телесна маса – 6,22%. Тези данни пораждат тревога за увеличаване на риска от появата на хронични незаразни болести в по-късна възраст. В сравнение с предходната учебна година делът на учениците с отклонения от нормалните ръст и тегло се запазва постоянен (съответно 5,49% % и 6,06%).

Почти всички ученици (97,33%), покривали нормативите за физическа дееспособност, са получили оценка над среден 3, което е относително благоприятен резултат.

Анализът на данните, предоставени от медицинските специалисти от здравните кабинети в област Велико Търново относно здравословното състояние на учениците от 7 до 18-годишна възраст, показва, че се наблюдават някои неблагоприятни резултати по отношение на: антропометричните показатели; честотата на разпространение на болестите на нервната система и сетивните органи, на дихателната система, ендокринните жлези и обмяната, и психичните разстройства.

Анализът на резултатите от профилактичните прегледи на учениците обуславя необходимостта от провеждане на системни профилактични и промотивни дейности в училищата на областта с цел подобряване на здравето на учениците и намаляване на риска от преждевременно развитие на хронични неинфекциозни заболявания сред тях.