Образование

Ресурсно подпомагане получават 240 деца и ученици в област Велико Търново

240 деца и ученици със специални образователни потребности в област Велико Търново получават допълнителна подкрепа под формата на ресурсно подпомагане от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Те са обхванати в 46 детски градини, 25 училища и 6 професионални гимназии, като в 26 училища и ДГ „Елена Грънчарова“ в Горна Оряховица има изградени екипи за личностно развитие, назначени от ръководствата на учебните заведения, съобщи директорът на Регионалния център Донка Дончева.

В екипите за подкрепа за личностно развитие са включени 28 специалисти, от които 18 ресурсни учители, рехабилитатор на слуха и говора, сензорен терапевт, четирима логопеди и четирима психолози. „Екипите в учебните заведения изготвят и предлагат на родителя план за подкрепа, при необходимост се изготвят индивидуален учебен план и индивидуална програма. Дейностите, свързани с ресурсното подпомагане, се осъществяват от всички специалисти, работещи с детето или ученика, като периодично се отчита напредъкът  в  развитието им. При необходимост се прави промяна в плана за подкрепа. Работи се предимно в групата, в класа,  индивидуално или групово в ресурсния кабинет, като занятията са съобразени със състоянията и индивидуалните възможности, нивото на усвоените знания от децата и учениците“, обясни Дончева.

По нейни думи процесът на приобщаващото образование е обезпечен финансово.  „Осигурени са средства за материали, за по-специални апаратури. Добре са обзаведени  и кабинетите в Центъра, осигурен е транспортът на специалистите,  100% се изплащат транспортните разходи, а в по-отдалечените места, за където няма подходящ транспорт, специалистите пътуват със служебната кола“, каза Донка Дончева.

С прилагане на международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето за деца и юноши при предоставяне на допълнителна подкрепа в началото на учебната година е стартирал първият етап от обучителния курс на екипите за подкрепа на личностно развитие, свързан с извършване на функционалната оценка на децата и учениците, които имат индикации за специални образователни потребности. Проведени са 18 обучения с участието на 186 педагогически специалисти от областта. Предстои втори етап на квалификация,  свързан с изготвяне на пълната карта за функционална оценка, която се попълва в края на учебната година.

„Като специализирано и обслужващо звено в системата на Министерството на образованието и науката Регионалният център във Велико Търново осъществява дейности, свързани с провеждане на държавната политика на процеса на приобщаващото образование. Приобщаващото образование се определя като процес на постоянно търсене на подходящи  стратегии за преодоляване на бариерите, затрудняващи обучението и участието на всички деца. Това обучение изисква система, която да отговаря на разнообразните потребности на децата и учениците и да гарантира качествено  образование на всички, без значение“, отбеляза Донка Дончева.

 

Снимка – РЦ за подкрепа на процеса на приобщаващото образование