Община Спорт

Ремонтират осветлението на стадион „Ивайло” за 411 657 лв.

Фирма „ХИТ“ ООД е определена за изпълнител на обществената поръчка за ремонт на осветлението на стадион „Ивайло“, съобщи на страницата си в Интернет Министерството на младежта и спорта. Фирмата е събрала 100 от 100 възможни точки по показателите, посочени в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Компонентите са цена и срок за изпълнение на ремонтните дейности. Предложената цена за възстановяване на осветлението е 411 657, 44 лева без ДДС.

Другият участник в процедурата ДЗЗД „Органик Сълюшънс“ е отстранен от участие, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително посочените условия на поръчката. Налице е неправилно изчислена стойност на строително- ремонтни дейности, а количествено- стойностната сметка не е подписана от представител на дружеството и не е положен печат му, като по този начин не е видно авторството на документа.
Предложената цена от ДЗЗД „Органик Сълюшънс“ е 413 729, 37 лева без ДДС.
Решението на Комисията на Министерството подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок след получаването му.

Прогнозната стойност на ремонтите дейности на осветлението, определена от Спортното министерство бе е 416 627,42 лева без ДДС. Проектът предвижда да бъдат поставени 168 прожектора, като преди това бъде извършен демонтаж на досегашните инсталации на разпределителните табла и т.н., както и грундиране и боядисване на четирите мачти на стадиона.