Икономика Поминък

Рекорден брой безработни започнаха работа през юни в областта

През месец юни 2020 г., броят на започналите работа безработни лица в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново рязко нарасна. Така общият брой постъпили на работа безработни достигна в края на месеца 597 лица, с 215 повече от м. май. С посредничеството на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец юни започналите нова работа са 262 безработни, при 138 за месец май. Този ръст се дължи преди всичко на устроените на първичен пазар, с 42.6% повече. И през юни най-много започнали работа се отчитат в сектора на хотелиерството и ресторантьорството – 25,8% от всички започнали работа, следвани от преработващата промишленост – 16,1%, търговията, ремонта на автомобили – 12,2%, култура, спорт и развлечения – 6,7%, строителство – 6,0%, селско, горско и рибно стопанство – 3,4% и др. По експертна оценка 40% от започналите работа безработни лица през месец юни са се завърнали на старите си работни места – преди COVID-19 кризата.

Работа на субсидирани работни места са започнали 11 лица от рисковите групи – по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общият брой на безработните в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец юни е 3 271, като спрямо май те са с 315 по-малко, а спрямо м.април с 325 по-малко.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново е 6.8%, при 7.6% за областта и 8.3% за страната. Сравнението на месечна база показва, че равнището на безработица за Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново е с 0.7 процентни пункта по ниско от предходния месец.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 6.0%, община Елена 12.3% и община Златарица – 20.8%.

Входящият поток новорегистрирани безработни през месец юни е 322 лица, като от тях само 7 лица са заявили при регистрацията си в бюрото по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19. Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че освободените от работа лица са от преработваща промишленост 24,8%, търговия 13%, операции с недвижими имоти 4,6%, хуманно здравеопазване и социална работа 9,3%, хотелиерство и ресторантьорство 6,5%. Регистрираните през м.юни завърнали се след работа в чужбина са 24 лица, при 10 лица през м.май и 23 лица през м.април.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 300, като 88.2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (46.6%), хотелиерство и ресторантьорство (2.%), строителство (16.3%), административни и спомагателни дейности (11.1%), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9.%), селско, горско и рибно стопанство (6.6%).

Най-търсените професии през този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, осигуряващ защита и сигурност и др.

Повече от 60 са активираните за търсене на работа в бюрата по труда чрез дистанционните услуги на Агенцията само през месец юни. При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 1 741 търсещи работа участваха през месеца в поетапно подновените форми на присъствени индивидуални и групови работни срещи като мобилно бюро по труда, срещи с трудови посредници и др. – всички, фокусирани върху привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на търсещи работа или неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение, с фокус към младите хора.

През месец юни бяха възстановени и присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд. В стартиралите през месеца обучения в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са включени в обучения за ключови компетентности и професионална квалификация общо 163 безработни лица по проектите на социални партньори предвидени в НПДЗ 2020г. В клоновете на ДП БГЦПО от ДБТ са се включили 18 лица в обучения за придобиване на професионална квалификация.

В изпълнение на мерките за възстановяване на трудовия пазар и смекчаване на последиците от COVID-19 кризата, до края на месец юни в Дирекция „Бюро по труда” Велико Търново 120 работодатели от засегнатите сектори се възползваха от мярката 60/40, въведена с ПМС №55 от 30.03.2020 г. Така бизнесът съхрани повече от 1005 работни места.

Във връзка с предоставяните от Агенция по заетостта финансови стимули за запазване на заетостта от 01.07.2020 г. стартира прием на заявки от работодатели за разкриване на работни места по проект „Заетост за теб” от ОП „РЧР”, с който се цели да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработни лица останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вирус COVID-19 и подкрепа на работодателите за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост. По проекта могат да кандидатстват работодатели от реален сектор, като приоритетно се подпомагат работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ и общинските предприятия по чл. 51, ал. 2, изр. 1 от ЗОС, работодателите, регистрирани по ЗЮЛНЦ, както и работодателите, регистрирани по Закона за народните читалища. Работодателите подават само по електронен път електронна заявка на сайта на Агенция по заетостта. От началото на приема за Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са приети 28 заявки от работодатели за разкриване на 43 работни места на територията на община Велико Търново, община Елена и община Златарица. Приемът на заявки е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

От 01.07.2020 г. работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсация по реда на РМС №429 от 26.06.2020 г. с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в съответните сектори – хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, и самоосигуряващи се лица и общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите. Изплащането на компенсации е за не повече от 6 месеца.

От 15-ти юли стартира Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г. Чрез това постановление продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември 2020г., на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите. Документи от работодатели – кандидати за изплащане на компенсации по реда на ПМС 151/03.07.2020 г. се приемат във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.