Икономика Поминък

Регистрираната безработица в областта остава ниска и през март

Регистрираните безработни през месец март в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 636, което е с 78 лица по-малко от м. февруари и със 799 лица по–малко от м. март на предходната година. Понижението на месечна база е с 0,2%, а спадът на годишна база е с 1,7 процентни пункта. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 261 безработни лица. Освен тях, други 3 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец март е 3.4%, при 4.9% за област Велико Търново и 4.7% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.2 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2.6%, община Елена 7.6% и община Златарица 21.0%.

През месец март 2022г., 248 безработни лица са започнали работа, отчита се увеличение спрямо предходния месец и намаление спрямо същия месец на предходната година.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: добивна и преработваща  промишленост – 41,1%, хотелиерство и ресторантьорство – 12,5%, образование – 12,5%, търговия и ремонт на автомобили – 10,7%, селско, горско и рибно стопанство – 5,3%, строителство – 5,3%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 54 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на почти 975 лица, като само през месец март 2022г. са постъпили на работа 35 безработни лица. Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за месец март по тази процедура са одобрени заявленията на  54  работодатели за запазване заетостта на 664 работници и служители.

Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през месец март са 212, или с 69 повече от предходния месец и с 46 по-малко от същия месец на предходната година. Най-голям дял свободни работни места са заявени в добивна и преработваща промишленост (59,9%), търговия (10,8%), хотелиерство и ресторантьорство (6,6%),  образование (5,6%), административни и спомагателни дейности (4,2%), строителство (3,7%),   селско, горско и рибно стопанство (1,4%)    и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт,  персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал осигуряващ сигурност и защита, водачи на МПС и подвижни съоръжения, персонал полагащ грижи за хората, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.