Денят

Психическото насилие и системното преследване стават наказуеми

Депутатите приеха единодушно промените в Наказателния кодекс за криминализиране на някои форми на домашното насилие, внесени от ГЕРБ, на първо четене със 137 гласа „за“.

С промените се допълват и квалифицираните състави на убийството и телесните повреди с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето на лицата. Инкриминира се психическото насилие и се предвижда системното му упражняване да се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация, а в случаите, когато престъплението е извършено в условията на домашно насилие, се предлага наказанието да е лишаване от свобода до пет години.

Въвежда се и инкриминиране на всички форми на системно преследване. Предлага се да се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация онзи, който системно преследва другиго с цел да възбуди у него страх за безопасността му или тази на негови ближни, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление. Предлага се промяна в характера на някои престъпления, свързани с насилие, от такива, които се преследват по тъжба на пострадалия, в такива, които са от общ характер. Касае се за всички случаи на умишлено причиняване на средна или тежка телесна повреда.

Някои от промените са с цел осигуряване на ефективна закрила за потенциалните жертви на принудителни бракове, които може да бъдат задължени от техните семейства да напуснат страната на пребиваване, за да встъпят в брак в страната, от която произхожда тяхното семейство.

Предвиждат се и промени в НПК и в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, които въвеждат незабавно информиране на пострадалия в случаите, когато задържаният извършител на насилието избяга или бъде пуснат на свобода временно или окончателно. В рамките на дебатите бяха засегнати темите за връзката между бедността и насилието, за това дали и докъде държавата трябва да се меси в семейните отношения, дали само жени и деца са жертва на домашно насилие.