Денят

Променя се Правилникът за издаване на българските лични документи

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. Документът е изготвен в съответствие с изменението на Закона за българските лични документи, по силата на когото е разписан механизъм за издаване на заместващи документи, за да се реализира правилото на чл. 68. ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно което в случаите на потвърждаване/налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане на пределите на Република България, в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност.

Издаването на временната карта за самоличност ще се извършва служебно от Дирекция „Български документи за самоличност“ или областните дирекции на министерство на вътрешните работи (МВР) по седалище на съда, наложил съответната мярка, в срок до 8 работни часа от получаването по служебен път на съдебното разпореждане за отнемане на документите за самоличност. В документа се посочва и изискването след издаване на временна карта за самоличност, структурата, която я е издала, да уведоми за това съда и лицето, на което е издадена. Предадените и отнети лични карти и паспорти ще се съхраняват от съответната структура на МВР, в която са регистрирани заявленията за издаване на заместващия документ. В случаите когато липсват някои от необходимите биометрични данни или ако от първоначалното им снемане са изминали повече от 59 месеца, при издаването на временна карта за самоличност ще се спазва общия ред за издаване на български лични документи, а именно чрез явяване на лицето на съответното гише за административно обслужване. В документа е посочен и редът за подмяна на временната карта за самоличност.