Култура Общински съвет

Променят условията по програма „Култура“ на община Велико Търново, финансираща проекти

Великотърновският общински съвет ще разгледа предложени от общинската администрация промени по административна програма „Календар на културните събития“ на Община Велико Търново, която  разпределя средствата по Програма „Култура“.

 

Промените предвиждат внесените за финансиране проекти да се разглеждат в две сесии, както следва: зимна – обявена в предходната година за събития през цялата следваща година; и лятна – обявена в текущата година за събития в периода май – декември.

Поканата за участие ще се обявява в сайта на Община Велико Търново не по-късно от 15 декември в предходната година за зимната сесия и не по-късно от 15 април в текущата година за лятната сесия.

Срокът за приемане на проекти ще е не по-малко от един месец, считано от датата на публикуване на поканата за участие на сайта на Община Велико Търново. Проектите, постъпили след изтичане на крайният срок, посочен в обявата, няма да подлежат на разглеждане.

 

Всеки кандидат по Програма „Култура“ ще може да кандидатства с по един проект на всяка сесия в текущата година и само веднъж в текущата година с един и същ проект. Резултатите от проведената сесия за участие в Програма „Култура“ ще се оповестяват в срок до 15 работни дни, считано от крайната дата за подаване на проектите и ще се публикуват в сайта на Община Велико Търново.

За участие в програмата ще се допускат кандидати, както следва:  български и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в държава от Европейския съюз; български и чуждестранни юридически лица, регистрирани в държава от Европейския съюз като търговци по Търговския закон или аналогичен на него закон в държава от Европейския съюз; кооперации по Закона за кооперациите; юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт в България или друга държава от Европейския съюз; пълнолетни физически лица, граждани на България или друга държава от Европейския съюз, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

 

Допустими разходи по Програма „Култура“ за съфинансиране са:  административни разходи в рамките до 10 % от сумата, с която се кандидатства за съфинансиране пред Община Велико Търново, в т.ч. разходи за възнаграждение и осигуровки на персонала и командировки на персонала;

възнаграждения и осигурителни вноски за физически лица, наети единствено за изпълнението на дейностите по проекта; 3. издателски разходи;

командировки – за физически лица, наети от Изпълнителя единствено за изпълнението на дейностите по проекта- пътни, дневни и квартирни, съгласно Наредбата за командировки в страната, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.;

закупуване на материали за нуждите на проекта; 6. външни услуги, които включват: разходи за наем, свързани с дейностите по реализация на проекта, аргументирани в апликационната форма; разходи за осигуряване на публичност; разходи за други външни услуги, свързани с дейностите по проекта.

 

Оценените проекти с над 90 т. получават между 90 и 100 % от заявеното съфинансиране; оценените проекти с над 80 т. получават между 85 и 90 % от заявеното съфинансиране; оценените проекти с над 60 т. получават между 80 и 85 % от заявеното съфинансиране; оценените проекти с под 60 т. не се класират за съфинансиране.

 

Одобрените проекти се съфинансират: на зимна сесия – до 80% от средствата, заложени в бюджета на Програмата за следващата година; на лятна сесия – останалите неразпределени средства се разпределят по програмата за текущата година.

 

Съфинансирането на класираните и одобрени проекти по програма „Култура“ се извършва от бюджета на дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, както следва: авансово след подписване на договора- в размер на до 50 % от одобрените средства; окончателно – след приключване на дейностите по проекта и одобрението на финансовия и съдържателният отчет по проекта.

Промените ще бъда подложени на гласуване на заседанието на Великотърновския общински съвет на 24 ноември.