Политика Съд

Променят закона, за да защитят жертвите на домашно насилие у нас

Осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие или хора в риск, както и упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието. Това е целта на проекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието, съобщиха от институцията.

Една от основните причини, които налагат приемането на проекта, е изключителното изостряне на домашното насилие в последните няколко години и увеличаване на броя на пострадалите и жертвите, което поставя този проблем като приоритетен. Данни на възложеното от Министерството на правосъдието през 2022 г. социологическо проучване на нагласите към домашното насилие показват, че то е разпознато като тема от висока обществена значимост – всеки 9 от 10 споделят, че домашното насилие е сериозен проблем.

Законопроектът е изготвен от работна група в Министерството на правосъдието след интензивни заседания на широк кръг от експерти. В него изрично се регламентира ангажиментът на държавата да провежда последователна държавна политика в областта на домашното насилие чрез координиране, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и борба с домашното насилие. За постигане на пълно гарантиране на правата на пострадалите от домашно насилие, изрично е записано, че „мерките по закона не изключват гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя“.

Като допълнителен механизъм за защита се посочва, че домашно насилие може да се извършва чрез действие или бездействие. Така се въвежда задължение за близките на малтретирано лице да уведомят компетентните органи за актовете на насилие.

Предвиден е по-лесен достъп до правосъдие, като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения, юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие, да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд. Към момента компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по местоживеене на пострадалия. Проектът предлага това да е всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице, районният съд по мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който пострадалият пребивава.

Министерството предлага и по-широк кръг на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита. Увеличават се мерките за защита, които могат да се налагат от компетентните органи.

С промените се предлага да отпадне глобата за извършителя при налагането на мерки за защита. Проектът предвижда още създаването на Национален съвет, като постоянно действащ колективен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие чрез координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и борба с домашното насилие.

Предлага се и създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа.