Денят Икономика

Проекти за над 187 млн. лв, финансирани от ЕС се реализират в областта

Областен информационен център – Велико Търново представи отчета си за полугодието на пресконференция по-рано днес. В периода януари-юни 2019та година са проведени 18 информационни събития с над 180 участници. Общият брой на консултираните посетители в центъра е 249. Екипа на ОИЦ е участвал в 6 инициативи и е съдействал на още 8. Също така са популяризирани 20 инициативи и проекти.

По данни на центъра, до момента по оперативните програми в област Велико Търново за периода 2014-2019 година са предоставени близо 188 милиона лева и са сключени общо 197 договора за подпомагане.

Най-много средства са усвоени по програма Иновации и конкурентоспособност – 84 милиона лв. и по програма Региони в растеж- 56 млн. Най-много сключени договори за периода има по програма Развитие на човешките ресурси – 71. До края на 2019 се очаква да бъде отворено финансиране по над 15 нови мерки.

В момента е отворена процедура по ОП „Региони в растеж” за изпълнение на проекти за управление на отпадъци. Кандидатите могат да внесат своите проекти до 26 август.

„Предстоят процедури по приоритетна ос „Натура 2000” и „Биоразнообразие”, по ОП „Развитие на човешките ресурси предстоят повече процедури” – съобщи Йоана Данчева, експерт „Инфрормационно обслужване и услуги” в ОИЦ.

Вече може да се кандидатства за стартова помощ за развитие на малките стопанства по ОП „Развитие на селските райони”. Срокът за кандидатстване е до края на септември.

До 24 юли 2019 г. екипът на Областен информационен център – Велико Търново ще проведе разяснителна кампания по вече стартиралата процедура  „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по ОП „Околна среда“. До края на календарната година центърът ще организира във Велико Търново информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“, с акцент върху очакваните процедури през 2020 г., както и пресконференция за регионалните медии.

С цел подпомагане работата на екипа по поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, от есента ОИЦ – Велико Търново ще започне да изпълнява и нови функции, свързани с техническа проверка на подготвяните за обявяване процедури на Местните инициативни групи (МИГ). И през следващите шест месеца центърът ще продължи да консултира посетителите в своя офис, както и активно да публикува и популяризира информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми, мерките по ПРСР 2014-2020 г. и други национални и европейски програми.